Author: Darko Bašić

Promjena ispitnog roka

Promjena ispitnog roka

Ispitni rok kod D.Bašića,prof. neće se održati 05.4.2017., već se prebacuje na 06.4.2017. u 16,30 sati. Rijeka,29.3.2017.

Izmjene i dopune Statuta Škole

Izmjene i dopune Statuta Škole

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14. i 7/17.), članka 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N. 3/17.)Školski...

poziv_na_izlozbu

Poziv na izložbu

Radova nastalih suradnjom Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i naše Škole uz potporu Zajednice tehničke kulture Rijeka. Postav izložbe je u galeriji Mir junaka Partizanski put 9a,Rijeka.Otvorenje izložbe je 01.ožujka 2017. u 18 sati. Izložba je otvorena od 01.3....

Ovjera preslika svjedodžbi

Ovjera preslika svjedodžbi

Klasa:602-05/17-01/03 Ur.Broj:2170-56-17-02-1 Rijeka, 16. veljače 2017. Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne može vršiti ovjere preslika svjedodžbi učenika i polaznika. Postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika...