Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 29. sjednici održanoj 07. srpnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Članak 1.

U Poslovniku o radu kolegijalnih tijela Klasa:003-08/08-01/11,Ur.broj:2170-56-08-02-1od 16.prosinca 2008. i Izmjenama i dopunama Poslovnika Klasa:003-05/11-06/05,Ur.Broj:2170-56-11-02-1 od 23.9.2011. iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

Školski odbor može donositi odluke održavanjem sjednice na daljinu(elektronička sjednica).
Elektronička sjednica održava se putem sredstava elektroničke komunikacije ili drugih prikladnih sredstava komunikacije, ako je osigurana autentičnost poruke i pošiljatelja.

Članak 2.

Iza članka 29.a dodaje se članak 29.b koji glasi:

Članovi Školskog odbora dužni su dostaviti ,tajnici Škole, adresu elektroničke pošte,broj mobitela i kućnog telefona koji će služiti za službenu komunikaciju i koristiti se u svrhu rada Školskog odbora.

Članak 3.

Iza članka 29.b dodaje se članak 29.c koji glasi:

Poziv i materijal za elektroničku sjednicu Školskog odbora dostavlja se na adresu elektroničke pošte iz članka 29.b, sa elektroničke adrese ravnatelja, tajnice Škole ili predsjednika Školskog odbora.
Poziv za elektroničku sjednicu sadrži obaveznu naznaku da se radi o elektroničkoj sjednici, redni broj sjednice, prijedlog dnevnog reda te rok do kada članovi Školskog odbora mogu poslati očitovanje po pojedinoj točki dnevnog reda.

Članak 4.

Iza članka 29.c dodaje se članak 29.d koji glasi:

Član Školskog odbora može tražiti da se predložena točka ukloni iz dnevnog reda, a ako takav zahtjev postavi više od polovice članova Školskog odbora, smatra se da je točka uklonjena iz dnevnog reda elektroničke sjednice.
Školski odbor može takav predmet raspraviti na nekoj od sljedećih sjednica.
Odredbe ovog članka primjenjuju se i za moguće proširenje dnevnog reda elektroničke sjednice koja je u tijeku.
Rok za očitovanje ne smije biti kraći od pet sati niti dulji od dva radna dana. Ukoliko se elektronička sjednica saziva nakon 12,00 sati ili po isteku radnog dana, rok za očitovanje ne može isteći prije 10,00 sati sljedećeg radnog dana.
Ako se član Školskog odbora ne očituje sukladno vremenskom roku ,iz stavka 4. ovoga članka, smatrati će se da je suglasan sa predloženim odlukama.
Ako informacijsko-telekomunikacijska oprema ne radi ili radi nepravilno, Predsjednik Školskog odbora i ravnatelj će odlučiti o drugom primjerenom načinu komunikacije (telefaks,telefon, SMS poruke). Izabrana komunikacijska sredstva moraju omogućiti zapis i arhiviranje sadržaja komunikacije i njihovo spremanje nakon završetka sjednice.

Članak 5.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela stupaju na snagu danom donošenja i objavom na školskim mrežnim stranicama.

Klasa:003-05/16-01/08
Ur.broj:2170-56-16-02-1
Rijeka,07.srpnja 2016.

Predsjednica Školskog odbora
Ankica Jovanović,prof.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela objavljene su na mrežnim stranicama Škole dana 08.srpnja 2016.godine.

 

Ravnatelj
Darko Bašić, prof.

Također pogledajte...