Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka , odredaba Zakona o strukovnom obrazovanju (N.N.br.30/2009.)  i Zakona o obrazovanju odraslih (N.N.br.17/2007.) , Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 34. sjednici održanoj dana  07. prosinca 2016.godine, donosi sljedeću odluku

O D L U K A

O  IZMJENAMA  I   DOPUNAMA   PRAVILNIKA

O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

ELEKTROINDUSTRIJSKE I OBRTNIČKE ŠKOLE RIJEKA

 

Članak 1.

U članku 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u točki 2. organizacijsko-pedagoški-poslovi dodaje se radno mjesto pod točkom 2.6.  koje glasi  „Stručni voditelj obrazovanja odraslih„.

Članak 2.

Članak 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

Školski kurikulum donosi Školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine na prijedlog nastavničkog vijeća.

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

Norme rada voditelja nastave i školskih radionica i stručnih suradnika iz članka 12. ovoga Pravilnika utvrđuju se sukladno Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi.

Voditelja nastave i školskih radionica imenuje ravnatelj Škole iz reda odgojno-obrazovnih zaposlenika,na rok od četiri godine.

Ravnatelj može u okviru svojih ovlasti razriješiti voditelja nastave i školskih radionica i prije isteka roka od četiri godine, ako utvrdi da ne ispunjava radne obveze, ako zatraži razrješenje ili zbog razloga koji prema zakonu imaju za posljedicu prestanak radnog odnosa.

Članak 4.

Članak 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

Informacije o radu i napredovanju učenika roditelji mogu dobiti prema tjednom rasporedu održavanja istih.Informacije se ne daju dva tjedana prije kraja polugodišta i dva tjedna prije kraja nastavne godine.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Škola informira učenike, roditelje, građane i pravne osobe o uvjetima i načinu davanja usluga, odnosno obavljanja poslova zbog kojih je osnovana (izdavanje javnih isprava, potvrda i sl.) isticanjem obavijesti na školskim mrežnim stranicama,oglasnoj ploči i posredstvom oglasne knjige.

O načinu i uvjetima upisa u Školu obavijesti se daju na mrežnim stranicama Škole i u dnevnom tisku.

Članak 6.

U opisu poslova (Opis poslova) pojedinog radnog mjesta iza mjesta 2.5. „Stručni suradnik-pedagog“ dodaje se točka 2.6. radno mjesto „Stručni voditelj obrazovanja odraslih“.

NAZIV SKUPINE POSLOVA          2.ORGANIZACIJSKO-PEDAGOŠKI POSLOVI

  1. Redni broj radnog mjesta 2.6.
  2. Naziv radnog mjesta STRUČNI VODITELJ OBRAZOVANJA ODRASLIH
  3. Broj izvršitelja 1
  4. Uvjeti -ispunjavanje uvjeta za nastavnika,stručnog učitelja ili stručnog suradnika

srednje škole prema odredbama zakona

5.Način provjere: -pokusni rad 6 mjeseci

  1. Opis poslova :

Redoviti (opći poslovi ):

-Vođenje (pedagoške) andragoške dokumentacije

-Vođenje zajedničkog andragoškog upisnika podataka

-Vođenje financijske dokumentacije,uplatnice

-Izrada godišnjeg plana i programa rada

-Izrada i donošenje kurikuluma

-Nadzor i/ili izrada nastavnih planova i programa obrazovanja

-Izbor nastavnika (prema nastavnom planu i programu)

-Promidžba programa

-Upisi i formiranje obrazovnih skupina

-Vođenje i organizacija obrazovne skupine

-Praćenje realizacije nastave i organizacija ispita (konzultacija)

-Praćenje metoda, stilova i tehnika poučavanja (interna edukacija nastavnika, prijava nastavnika na vanjske edukacije)

-Nadzor nad izvedbenim programiranjem i izradom nastavnih i didaktičkih materijala

savjetovanje polaznika

-Praćenje i primjena propisa iz područja  obrazovanja odraslih

-Koordinacija rada nastavnika i polaznika

 

Specifični poslovi:

-Izrada plana realizacije nastavnih sati

-Izrada rasporeda sati

-Obavještavanje polaznika i nastavnika o promjenama rasporeda sati

-Priprema godišnjih izvješća o realizaciji

-Priprema ugovora za polaznike i nastavnike

-Vođenje projekata financiranih iz EU fondova

Članak 7.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na školskim mrežnim stranicama.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Ankica Jovanović,prof.

Odluka je objavljena na školskim mrežnim stranicama dana 07. prosinca 2016.godine i stupa na snagu 15. prosinca 2016. godine.

Klasa:003-08/16-01/02
Ur.Broj:2170-56-16-02-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također pogledajte...