Izmjene i dopune Statuta

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 118.st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.) i članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije(N.N. 8/2016.), Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 26. sjednici održanoj 18. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka

Članak 1.

U Statutu Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka Klasa:033-08/08-01/05, Ur.broj: 2170-56-08-02-1 od 31.listopada 2008. i Izmjenama i dopunama Statuta od 10.02.2009., 05.06.2009., 20.10.2010., 06.04.2011., 23.09.2011., 08.03.2012. ,14.02.2013.,25.03.2015., 29.9.2015. godine članak 99.a mijenja se i glasi:

Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, koje rješenjem o nastavku obrazovanja određuje nastavničko vijeće.
Rokove za prijavu i polaganje ispita iz stavka 3. ovoga članka određuje Nastavničko vijeće, a škola ih do 30. rujna tekuće školske godine objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
Učenik kojemu je određena obveza polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita obvezan je položiti sve ispite do 31. kolovoza tekuće školske godine.
Ukoliko je rješenjem o nastavku obrazovanja kao jedan od razlikovnih sadržaja utvrđena i praktična nastava, učenik je obvezan istu odraditi i donijeti dokaz o tome, najkasnije u roku utvrđenom stavkom 5. ovoga članka.
Ukoliko učenik prijavi ispit i istome ne pristupi bez opravdanog razloga, smatrat će se da je iskoristio taj ispitni rok.
U slučaju postojanja opravdanog razloga za izostanak s prijavljenog ispita, učenik je dužan pisanim putem o tome obavijestiti ravnatelja najkasnije 2 dana prije dana održavanja ispita.
Pisanoj obavijesti iz stavka 8. ovoga članka obvezno se prilaže dokaz o opravdanosti izostanka.
O opravdanosti izostanka s ispita odlučuje ravnatelj.
Opravdanim razlozima izostanka smatraju se:bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, bolest člana obitelji i drugi razlozi koje Nastavničko vijeće ocijeni kao opravdane.
Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar pravilnikom.

Članak 2.

Iza članka 99.a dodaje se članak 99.b koji glasi:
Učenik kojemu je određena obveza polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u školu u prvoj će školskoj godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite, uz uvjet obveznog pohađanja odgojno-obrazovnog rada.
Odgojno-obrazovni rad iz stavka 1. ovoga članka organizira se u obliku konzultacija s predmetnim nastavnicima koji su rješenjem o nastavku obrazovanja određeni za svaki pojedini nastavni predmet.
U slučaju odsutnosti predmetnog nastavnika iz stavka 2. ovoga članka, konzultacije može održati drugi nastavnik koji predaje isti ili srodan nastavni predmet.
Predmetni nastavnik će konzultacije održavati najmanje jednom mjesečno, prema rasporedu koji škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.
Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u konzultacijama, ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.
Na opravdanost razloga izostanka s konzultacija na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 99.a. stavaka 10. i 11. ovoga Statuta.

Članak 3.

Iza članka 99.b dodaje se članak 99.c koji glasi:
Ispit iz jednoga nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.
Ispitno povjerenstvo čine tri člana (ispitivač i dva člana) koje imenuje ravnatelj sukladno članku 113.Statuta, a ocjena povjerenstva je konačna.
Ispitivač je predmetni nastavnik određen rješenjem o nastavku obrazovanja.
U slučaju odsutnosti predmetnog nastavnika iz stavka 3. ovoga članka, ispitivač može biti drugi nastavnik koji predaje isti ili srodan nastavni predmet o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.
U slučaju da osim ispitivača u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je nastavnik istog ili srodnog predmeta opravdano odsutan s posla na dan održavanja ispita pred povjerenstvom, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima, članovi povjerenstva mogu biti i drugi članovi Nastavničkog vijeća.

Članak 4.

Iza članka 99.c dodaje se članak 99.d koji glasi:
Ispit pred povjerenstvom, ovisno o nastavnom predmetu sastoji se od pisanog i usmenog dijela, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće.
Učenik je obvezan pristupiti i pisanom i usmenom dijelu ispita.
Na ispit pred povjerenstvom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 99.a stavaka 7. do 11. ovoga Statuta.

Članak 5.

Iza članka 99.d dodaje se članak 99.e koji glasi:
Na rad ispitnog povjerenstva,iz članka 99.c stavka 2.,odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 113.Statuta.

Članak 6.

Članak 108. mijenja se i glasi:
„Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. „

Članak 7.

Iza članka 111.dodaje se članak 111.a koji glasi:
Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.
Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Nastavničko vijeće. Kad se ispit sastoji od pisanog i usmenog dijela u pravilu se provodi u dva dana.
Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta,a usmeni do 30 minuta.

Članak.8

Iza članka 111.a dodaje se članak 111.b koji glasi:
O polaganju ispita vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član povjerenstva, a uz zapisničara potpisuju ga predsjednik i ispitivač.
U zapisnik se osim općih podataka o učeniku, upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, pitanja na usmenom dijelu ispita, ocjena za svako pitanje na usmenom dijelu ispita, ocjena iz pisanog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena.
Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika.

Članak 9.

U članku 114.,stavak 1. iza riječi „iz jednog ili više predmeta“ dodaju se riječi „30% i više i“.

Članak 10.

Članak 116. mijenja se i glasi:
Predmetni ili razredni ispiti polaže se pred predmetnim nastavnikom.
Iznimno i u slučaju opravdanih razloga ispitivač može biti nastavnik iste struke, o čemu odluku donosi Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.
Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.
Na polaganje predmetnih ili razrednih ispita odgovarajuće se primjenjuju članci 111.a i 111.b ovoga Statuta.

Članak 11.

Članak 118. mijenja se i glasi:
Razlikovne i dopunske ispite polažu:
-učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa koji se sadržajem i opsegom razlikuje
-učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu,
-učenici koji nastavljaju obrazovanje sukladno članku 99.a ovoga Statuta.
Rokove i način polaganja kao i sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita utvrđuje Nastavničko vijeće.
Na polaganje razlikovih i dopunskih ispita odgovarajuće se primjenjuju članci 111.a i 111.b ovoga Statuta.

Članak 12.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti osnivača i objave na mrežnim stranicama Škole.

Predsjednica Školskog odbora
Ankica Jovanović,prof.

Klasa:003-05/16-01/04
Ur.broj:2170-56-16-02-1
Rijeka,18.travnja 2016.

Na ove Izmjene i dopune Statuta osnivač je dao suglasnost 02.svibnja 2016.
Klasa:022-04/16-01/17,Ur.Broj:2170/1-01-01/5-16-22.
Utvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Statuta objavljene na mrežnim stranicama Škole dana 06.svibnja 2016. te su tim danom stupile na snagu.

Ravnatelj:
Darko Bašić,prof.

Također pogledajte...