Odluke sa 7. sjednice

Z A P I S N I K

s 7. sjednice Školskog odbora održane dana 29. rujna 2017. godine s početkom u 16,00 sati u prostoru knjižnice

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Školskog odbora:

Željko Tibljaš,prof.,Ratko Božić,bacc.ing.,Đurđica Šušak,Uroš Mikašinović,dipl.oec.,Ivica Tadić,dipl.ing.

Nenazočni članovi Školskog odbora: Irma Dizdarević,Dragan Putica.

Ostali nazočni:

Darko Bašić,prof.,Renata Mavrić.

 

Predsjednik Školskog odbora Željko Tibljaš,prof. pozdravlja nazočne, otvara sjednicu, utvrđuje da je nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora za donošenje pravovaljanih odluka i predlaže sljedeći

D  N  E  V  N  I            R  E  D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 4.,5. i 6. sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Odluke o Izmjenama Financijskog plana za 2017.godinu

3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2017./18.

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada obrazovanja odraslih

za šk.2017./2018.godinu

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma Škole
  2. Donošenje Odluke o izboru osiguravatelja učenika za školsku godinu 2017./18.
  3. Izvješće o samovrjednovanju Škole za školsku godinu 2016./17.
  4. Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave šk.g. 2016./17.
  5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Izmjena ugovora o radu
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu zarad u

obrazovanju odraslih

  1. Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

Ad/1.Predsjednik Školskog odbora pročitao je zapisnike sa 4.sjednice Školskog odbora održane 14.lipnja 2017.godine, zapisnik sa 5.sjednice Školskog odbora održane 06. srpnja 2017.godine i zapisnik sa 6.sjednice održane 28.kolovoza 2017.godine. Na pročitane zapisnike članovi Školskog odbora nemaju primjedbi, pa stoga Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću odluku

 

O D L U K A

 

Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa sjednica Školskog odbora održanih 14. lipnja 2017.godine ,06.srpnja 2017. i 28.kolovoza 2017. godine.

 

Ad/2. Računovotkinja Renata Mavrić nazočnima je prezentirala Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora nemaju primjedbi pa jednoglasno donose sljedeću odluku

 

O D L U K A

 

Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti predložene Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu.

Predložene Izmjene  se nalaze u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

 

Ad/3. Ravnatelj je prezentirao nazočnima prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za šk.god.2017./2018.Nakon saslušanog članovi Š.O. jednoglasno donose sljedeću odluku

 

O D L U K A

 

Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Godišnji plan i program rada za školsku 2017./2018.godinu.

 

Ad/4. Ravnatelj je prezentirao nazočnima Godišnji plan i program rada obrazovanja odraslih za šk.god.2017./2018.. Nema nekih bitnih promjena u odnosu na prošlogodišnji Godišnji plan i program rada. Nastava iz obrazovanja odraslih počinje 9.10.2017.godine. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose sljedeću odluku

O D L U K A

 

Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Godišnji plan i program rada obrazovanja odraslih za školsku 2017./2018.godinu.

 

Ad/5. Ravnatelj je prezentirao nazočnima prijedlog Kurikuluma škole za 2017./2018.godinu. Nakon saslušanog članovi Š.O. jednoglasno donose sljedeću odluku

 

O D L U K A

 

Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi  Kurikulum škole za 2017./2018. godinu.

 

Ad/6. Ravnatelj je nazočnima pročitao ponude za osiguranje učenika u šk.god.2017./2018. Ponude su dostavila slijedeća osiguravajuća društva : Euroherc Rijeka, SAVA OSIGURANJE i WIENER Osiguranje. Uspoređivane se ponude na bazi 30,00 kn. po učeniku. Euroherc je najpovoljnija ponuda a s obzirom da već niz godina uspješno surađujemo s istim osiguranjem i učenici nemaju nikakvih problema kod naplate štete predložena je ponuda Euroherc osiguranja. Nakon kratke diskusije članovi Š.O.jednoglasno donose sljedeću odluku

 

O D L U K A

 

Ovom Odlukom prihvaća se ponuda za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode ), osiguravajućeg društva EUROHERC-Rijeka od 23.08.2017. godine uz godišnju premiju od 30,00 kuna po učeniku.

 

Ad/7. Ravnatelj je nazočnima prezentirao Izvješće o samovrednovanju Škole za šk.2016./2017. godinu. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora nemaju primjedbi pa stoga jednoglasno donose slijedeću odluku

 

O D L U K A

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o samovrednovanju Škole za šk.god. 2016./2017..

 

Ad/8. Ravnatelj je nazočnima prezentirao Izvješće o uspjehu učenika i realizaciji nastave za šk.god.2016./2017.. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose sljedeću odluku

O D L U K A

Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave za šk.god.2016./2017..

 

Ad/9. Ravnatelj predlaže Školskom odboru da mu da suglasnost za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme za Sanju Garac,prof..Ista je zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati dnevno. Postoji potreba da se istoj poveća dnevno radno vrijeme na 8 sati dnevno (puno radno vrijeme). Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose sljedeću odluku

 

O D L U K A

Ovom odlukom daje se suglasnost ravnatelju škole da sa profesoricom Sanjom Garac potpiše Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme s danom 01. listopada 2017.

 

Ad/10. Ravnatelj navodi da je dana 18. rujna 2017.godine na mrežnim stranicama škole objavljen natječaj za rad u obrazovanju odraslih. Na natječaj se nitko nije javio.Ravnatelj je predložio Školskom odboru da donesu Odluku kojom se daje suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu s radnicima koji će raditi u obrazovanju odraslih a sve prema preporukama  koje su proizašle iz obavljene revizije 02/2017.- Revizija procesa ostvarivanja vlastitih prihoda Pomorske škole Bakar, Prometne škole Rijeka, Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo. Radnici koji će raditi u obrazovanju odraslih potpisali su Izjave o suglasnosti za rad u obrazovanju odraslih za šk.god.2017./2018.

Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose sljedeću odluku

 

O D L U K A

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi anekse ugovora o radu za rad u obrazovanju odraslih sa sljedećim radnicima:

Zoran Crnković,dipl.inž., Ivo Canjuga,dipl.inž.,Mile Kolić, Damir Šušak,prof., Đurđa

Ćiković,prof.,Guido Ćiković,prof.,Kristina Bašić Pintarić,mag.ing.,Dario Toth,prof.,Marko Segnan,prof.,Dean Caput,prof., Ljubica Jokić,prof.,Drago Krajina,prof.,Željko Tibljaš,prof.,Sanja Garac,prof.,Boris Caput,mag.educ.politeh. i inf.,Ivo Šutić,dipl.inž.,Darko Bašić,prof.,Irena Grubiša,prof.,Irena Smojver Koprivnikar,prof.,Nataša Hlača Mladenić,prof.,Melita Vincetić,prof.,Snježana Radović, Renata Mavrić,oec.,Marijana Medanić,dipl.teolog.,Marijan Bačić,prof.,Lidija Beljan,dipl.iur.,Ankica Jovanović,prof.,Zoran Knežević,mag.ing.,Ratko Božić,univ.bacc.ing.,Sanda Mlačić,prof.,Vlado Vujić,dipl.inž.,Zoran Nikodić,prof. i Ugovor  o obavljanju poslova u obrazovanju odraslih s Melitom Peršić,prof..

 

Ad/11. Pod točkom razno nije ništa razmatrano.

 

Sjednica je završena u 17,00 sati.

 

Također pogledajte...