1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 23.sjednice Školskog odbora održane dana 13.prosinca 2018.god. i zapisnik sa 24.sjednice održane 24.prosinca 2018.godine.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastavnog fonda sati za 1. polugodište školske godine 2018./19.
3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2018. godinu.
4.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2018.godinu.
5.Ovom Odlukom utvrđuju se rezultati poslovanja Škole za 2018.godinu.
6.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju škole za sklapanje ugovora o radu sa D.M., na puno određeno radno vrijeme.
7.Ovom Odlukom daje se suglasnost za nabavkom nastavnih sredstava i pomagala za nastavni predmet Fizika od tvrtke Školska oprema-Gregić j.d.o.o. u iznosu 39.882,50 kn sa PDV-om.
8.Ovom Odlukom usvaja se Prijedlog Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka Klasa:003-05/19-01/01, Ur.Broj:2170-56-19-02-1 od 30.siječnja 2019. godine, te se isti upućuje na prethodnu suglasnost Osnivaču.