Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 4.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora o radu

Predsjednik:
Ratko Božić, mag.educ.