Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 44.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o prihvaćanju 2.Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu
2.Donošenje Odluke o dopunama Plana nabave za 2020.godinu