Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 46.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava i montaža novog kotla sa pripadajućom opremom