Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 51.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje aneksa ugovora o radu