Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 53.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa 49.,50.,51. i 52. sjednice Školskog odbora