Oglasna ploča

Izjava o sukobu interesa

Temeljem čl. 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim...

Zaštita djece i mladih na Internetu

HAKOM je objavio publikacije vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj “Kako zaštiti djecu na internetu” je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss .  

Ovjera preslika svjedodžbi

Klasa:602-05/17-01/03 Ur.Broj:2170-56-17-02-1 Rijeka, 16. veljače 2017. Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne može vršiti ovjere preslika svjedodžbi učenika i polaznika. Postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika...