Pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva

Podnošenje zahtjeva

Namjena informacija je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama...

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003,38/11 i 77/11) objavljujemo Odluku o ustrojavanju kataloga informacija: Na temelju članka 26.a Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03., 144/10., 38/11. i 77/11.), donosim O D L U...