Propisi

Procedura za račune i ugovore

Klasa:003-06/12-01/04 Ur.Broj:2170-56-12-02-1 Rijeka, 08.ožujka 2012. Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010), članka 9.i 10. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja...

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Klasa:003-06/16-01/06 Ur.broj:2170-56-16-02-1 Rijeka, 18. travnja 2016.   Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor na sjednici održanoj 18.4.2016.  donosi   Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka   Članak 1. Ovim se aktom utvrđuje obveza pojedinih...

Pravilnik o kućnom redu

Temeljem članaka 28.i 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor na sjednici održanoj 16.6.2015. godine donosi P R A V I L N I K O    K U Ć N O M    R E D U...

Izmjene Pravilnika o radu

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.) i Rješenja Prosvjetne inspekcije Klasa UP/I-600-04/15-03/00083, UR.BROJ:533-23-15-0004 od 10.travnja 2015. godine a nakon prethodnog savjetovanja sa...

Pravilnik o plaćama

Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01.i 39/09.), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( NN 25/13.,72/13.,151/13.,9/14. i 40/14.), Školski odbor na sjednici održanoj...

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Temeljem članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a sukladno članku 18. stavku...

Procedura nabave roba i usluga

Klasa:003-06/13-01/12 Ur.broj:2170-56-13-02-1 Rijeka,06.lipanj  2013.   Na temelju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/2010),članaka 9.iI 10.Uredbe o satavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih...

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Klasa:003-06/13-01/11 Ur.broj:2170-56-13-02-1 Rijeka,6.lipanj 2013.   Na temalju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/2010),članaka 9.i 10.Uredbe o satavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih...