Propisi

Izmjene i dopune Statuta Škole

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14. i 7/17.), članka 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N. 3/17.)Školski...

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka , odredaba Zakona o strukovnom obrazovanju (N.N.br.30/2009.)  i Zakona o obrazovanju odraslih (N.N.br.17/2007.) , Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 34. sjednici održanoj dana  07. prosinca 2016.godine, donosi...

Procedura za račune i ugovore

Klasa:003-06/12-01/04 Ur.Broj:2170-56-12-02-1 Rijeka, 08.ožujka 2012. Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010), članka 9.i 10. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja...

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 29. sjednici održanoj 07. srpnja 2016. godine, donosi ODLUKU o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu kolegijalnih tijela Članak 1. U Poslovniku...

Izmjene i dopune Statuta

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 118.st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.) i članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije(N.N. 8/2016.), Školski...

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Klasa:003-06/16-01/06 Ur.broj:2170-56-16-02-1 Rijeka, 18. travnja 2016.   Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor na sjednici održanoj 18.4.2016.  donosi   Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka   Članak 1. Ovim se aktom utvrđuje obveza pojedinih...

Pravilnik o kućnom redu

Temeljem članaka 28.i 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor na sjednici održanoj 16.6.2015. godine donosi P R A V I L N I K O    K U Ć N O M    R E D U...

Izmjene Pravilnika o radu

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.) i Rješenja Prosvjetne inspekcije Klasa UP/I-600-04/15-03/00083, UR.BROJ:533-23-15-0004 od 10.travnja 2015. godine a nakon prethodnog savjetovanja sa...