Propisi

Pravilnik o plaćama

Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01.i 39/09.), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( NN 25/13.,72/13.,151/13.,9/14. i 40/14.), Školski odbor na sjednici održanoj...

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Temeljem članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a sukladno članku 18. stavku...

Procedura nabave roba i usluga

Klasa:003-06/13-01/12 Ur.broj:2170-56-13-02-1 Rijeka,06.lipanj  2013.   Na temelju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/2010),članaka 9.iI 10.Uredbe o satavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih...

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Klasa:003-06/13-01/11 Ur.broj:2170-56-13-02-1 Rijeka,6.lipanj 2013.   Na temalju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/2010),članaka 9.i 10.Uredbe o satavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih...

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava EIOŠ Rijeka

Temeljem članaka 58. i 168. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor na sjednici održanoj 06.lipnja 2013. godine donosi Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka   Opće odredbe Članak 1. Pravilnikom o sigurnosti informacijskih sustava...

Etički kodeks EIOŠ Rijeka

Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.126/2012-pročišćeni tekst) i članka 168. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, na sjednici održanoj 06.6.2013. godine donosi pročišćeni tekst,...

Pravilnik o ocjenjivanju

NN 112/2010 (29.9.2010.) MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 2973 Na temelju članka 72. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10. – ispr.), ministar znanosti, obrazovanja i športa...

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08. i 86/09.), a sukladno Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada (N.N.br.118/09.), Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na...