Školski odbor

dokumenti vezani za rad školskog odbora

46.sjednica

46.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava i montaža novog kotla sa pripadajućom opremom sa tvrtkom Serving usluge d.o.o. iz Rijeke...

45.sjednica

45.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 42., 43. i 44. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2020./2021. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i programa rada obrazovanja odraslih za...

46.sjednica

46.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 46.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za potpis Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava...

45.sjednica

45.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 45. sjednicu Školskog odbora za 05.listopada 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 42., 43.i 44. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

44.sjednica

44.sjednica

1.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti 2.Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti dopuna Plana nabave za 2020.godinu.

44.sjednica

44.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 44.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju 2.Prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu 2.Donošenje Odluke o dopunama Plana nabave za 2020.godinu

43.sjednica

43.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća tekst Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi.

43.sjednica

43.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 43.elektroničku sjednicu Školskog odbora za 4.rujna 2020. godine u 14,00 sati u prostoru knjižnice sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi Predsjednik Š.O.

42.sjednica

42.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 41. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Financijsko izvješće za razdoblje 01.1.-30.6.2020. godine. 3.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu sa M.B.,na puno određeno radno...

42.sjednica

42.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 42.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1 do 30.6.2020. godine 3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju...