Svi učenici koji odaberu ovo zanimanje slušaju iste opće i dio stručnih predmeta. Izborni blok/modul (2 sata u 2. razredu i 6 sati u 3. razredu uz usmjeravanje sadržaja praktične nastave u 2. i u 3. razredu sukladno izbornom bloku) učenike, uz dovoljno široko temeljno obrazovanje, usmjerava u neko uže područje elektronike.
Izborni blokovi: audio-video tehnika, automatika i računalna tehnika.
Izborni blokovi se sastoje od izbornih predmeta i praktične nastave 2.i 3.godine obrazovanja.
AUDIO-VIDEO TEHNIKA daje znanja za rad na servisiranju i održavanju audio i video sustava u poduzećima, javnim ustanovama, radio-televizijskim centrima i svim objektima koji proizvode, koriste ili održavaju takve sustave.

RAČUNALNA TEHNIKA daje znanja za rad na servisiranju i održavanju računalnih sustava i opreme (provjera ispravnosti računalnih komponenti, instalacija programa, umrežavanje računala, rad s medijima za pohranjivanje podataka, vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala).

AUTOMATIKA daje znanja za rad na servisiranju i održavanju sustava procesne tehnike odnosno automatike, a ona je zastupljena u svim objektima, poduzećima i javnim ustanovama.

Većina navedenih poslova obavlja se u zatvorenim prostorima, uglavnom sjedeći, a iziskuju dobar vid i sposobnost razlikovanja osnovnih boja.

Elektromehaničari održavaju, popravljaju i (de)montiraju električne strojeve i kućanske aparate. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili u obrtništvu.

U industriji rade na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, pronalaženju i otkrivanju pogrešaka na serijskim proizvodima i na završnoj kontroli proizvoda. Sastavljaju i baždare električne mjerne instrumente u serijskoj proizvodnji. Izrađuju elektrotehničke crteže i sheme te elektromehaničarske sklopove uređaja i strojeva.

Elektromehaničari rade u zatvorenim prostorima, većinom sjedeći, dok se dio poslova obavlja u stojećem stavu.
Izborni blokovi: Rashladna i termička tehnika, brodska elektrotehnika, prijenos i distribucija el.energije, obnovljivi izvori energije.
Izborni blokovi se sastoje od izbornih predmeta 3.godine i praktične nastave 2.i 3.godine obrazovanja.

Elektromonteri rade na poslovima proizvodnje, prijenosa i razdiobe električne energije. osposobljavaju se za sklapanje i rekonstrukciju elektroenergetskih postrojenja, električnih mreža i elektroinstalacija prema nacrtima izgradnje. Postavljaju el. strojeve, transformatore, mjerno-regulacijske uređaje, nadzorne i kabelske naponske vodove, visoko i niskonaponska razvodna postrojenja i električne upravljačke ormare.

Elektromonteri opremaju objekte javne rasvjete, održavaju instalacije el. mreže, priključuju i nadzirupotrošače el. energije (javna rasvjeta, grijanje, klimatizacija, radni strojevi) i crtaju elektrotehničke sheme i nacrte.
Svoje poslove obavljaju u zatvorenim prostorima (ind. pogoni, zgrade) i na otvorenom (elektroenergetski objekti i postrojenja).

Najčešće rade stojeći i moraju biti vrlo pokretljivi bez straha od rada na visini.
Ovaj je program vrlo blizak programu elektromehaničara.

Je program telekomunikacijskog elektroničara, u poslu se koristi vrlo sofisticiranom opremom (računala,razna elektronička oprema…..).

Razvitkom tehnologije ubrzano se šire i rastu telekomunikacijski sustavi i potreba za njima. Ovaj obrazovni program omogućava osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova u proizvodnji, održavanju i korištenju TK vodova, telekomunikacijskih sustava i opreme. Po završetku školovanja polaznici su osposobljeni za montiranje i održavanje komunikacijskih sustava, krajnjih uređaja i pozivnih signalnih uređaja (montiranje i održavanje kućne pretplatničke tehnike) i postavljanje telekomunikacijskih vodova, montiranje TK opreme u mreži, montiranje i održavanje antenskih uređaja, provjeravanje stanja pretplatničkih vodova i posluživanje razdjelnika centrale.

Telekomunikacijski monter dio poslova (montiranje i održavanje uređaja) izvodi u zatvoranom prostoru, a dio na otvorenom prostoru.

Nastavni plan

R.B. PREDMET OBRAZOVNI  PROGRAMI
ELEKTRONIČAR ELEKTRO-
MEHANIČAR
ELEKTRO-
MONTER
TELEKOMUNIK.
MONTER
1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz. 1.raz. 2.raz. 3.raz.
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 2 2
4. Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Tjelesna i zdrav. kultura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. Matematika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Politika i gospodarstvo 2 2 2 2
8. Računalstvo 2 2 2 2
9. Tehničko crtanje i dokumentacija 2 2 2 2
10. Osnove el. tehnike 5 5 5 5
11. El. tehnički materijali i komponente 2 2 2 2
12. Mjerenja u el. tehnici 3 3 3 3
13. Finomehanička tehnika 2 2
14. Strojarstvo 2 2
15. Tehnika telekomunikacija 2
16. Elektronički sklopovi 4 2 2 2
17. El. strojevi i uređaji 2
18. Digitalna elektronika 2
19. El. strojevi i aparati 4 4
20. Elektroenergetika 3 3
21. Terminali u telekomunikacijama 2
22. Telekomunikacijski vodovi 3 2
23. Elektronička instrumentac. 2
24. Konstrukcija i ispitivanje električnih proizvoda 2
25. Energetska elektronika 2 2
26. Elektirčne instalacije 2
27. Telekomunikacijske instalacije 2
28. Praktična nastava 7 7 16 7 7 16 7 7 16 7 7 16
29. Izborni blok 2 6 4 4 2 4
30.
UKUPNO SATI TJEDNO 32 32 34 32 31 34 32 31 34 32 31 34
STRUČNA PRAKSA (godišnje) 120 40 120 40 120 40 120 40