Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.126/2012-pročišćeni tekst) i članka 168. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, na sjednici održanoj 06.6.2013. godine donosi pročišćeni tekst,

ETIČKI KODEKS
RADNIKA ELEKTROINDUSTRIJSKE I OBRTNIČKE ŠKOLE RIJEKA

I. Opće odredbe

Predmet Etičkog kodeksa
Članak 1.

(1) Ovim se Etičkim kodeksom određuje etičnost kao skup načela, prava i obveza kojima se uređuju međuljudski i profesionalni odnosi između radnika i svih korisnika usluga škole.
(2) Temeljne vrijednosti jesu: poštenje, izvrsnost, sloboda, međusobno uvažavanje, ljudsko dostojanstvo, osobna odgovornost.
(3) Primjena ovog kodeksa pretpostavlja dobru namjeru, objektivnu i poštenu prosudbu, a odnosi se na radnike Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i sve korisnike usluga škole.
(4) Osobna je odgovornost i zadaća svakog radnika ostvarenje najviših etičkih standarda osobnog ponašanja. Dužnost mu je poticati etičko ponašanje kod svojih učenika, suradnika i kolega. Njegova je dužnost savjetovati se s kolegama oko etičkih dvojbi. Svaki radnik u svom djelovanju nastupa kao nezavisna osoba te dopunjava i oplemenjuje pravila dana ovim Etičkim kodeksom osobnim sustavom humanih vrijednosti, vlastite kulture i životnog iskustva.
(5) Kodeks je podložan izmjenama i dopunama u skladu s razvojem djelovanja škole.

Članak 2.

(1) Etički kodeks Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) sadrži moralna načela i načela profesionalne etike sukladno kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ponašati svi radnici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (u daljnjem tekstu: Škola).
(2) Načela Etičkoga kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način i na osobe koje nisu radnici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, ali sudjeluju u njezinu radu i djelovanju.
(3) Etički kodeks sastoji se od standarda ponašanja prilagođenih potrebama Škole i načela slobode profesionalnog rada te čuvanja dostojanstva i ugleda Škole.

Svrha Etičkoga kodeksa
Članak 3.

Svrha je Etičkoga kodeksa utvrditi opće etičke smjernice i postupke vezane uz njih, upozoriti na dužnosti i obveze te promicati etičke vrijednosti specifične za djelatnost Škole u najširem smislu. Promicanje etičkih vrijednosti i etičkoga ponašanja u ovom kodeksu – obveza je svih radnika Škole, učenika, roditelja i ostalih zainteresiranih osoba – korisnika usluga škole.

Članak 4.

Svi učenici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad Škole bit će upoznati s Etičkim kodeksom i pravilima ponašanja koja imaju pravo očekivati od radnika Škole.

Članak 5.

Radnici Škole, učenici, roditelji i druge zainteresirane osobe za rad škole dužni su, u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba ovoga Etičkog kodeksa.

II. Temeljna načela i pravila etičkoga kodeksa Škole

Načelo ostvarivanja ljudskih prava
Članak 6.

Škola donošenjem i provođenjem Etičkoga kodeksa osigurava svakom radniku i učeniku i ostalim korisnicima usluga škole ostvarivanje svih ljudskih prava unutar Škole te poštivanje svih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva osobe
Članak 7.

Svi radnici Škole, učenici i roditelji trebaju biti poštovani kao osobe – u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo. Svim radnicima Škole, učenicima i roditeljima mora biti osigurano pravo na privatnost.

Načelo jednakosti i pravednosti
Članak 8.

(1) Svaki radnik Škole, učenik i njegov roditelj treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti, na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Škola je dužna osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
(2) Radnici Škole ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi utječu na etično i profesionalno obavljanje radnih obveza.

Načelo profesionalnosti
Članak 9.

(1) Od radnika Škole očekuje se da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički ispravno ispunjavaju sve svoje obveze prema učenicima, kolegama, roditeljima i ostalim suradnicima. U svojemu djelovanju radnici Škole slijede načela profesionalne izvrsnosti, objektivnosti, razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.
(2) Obveza je radnika Škole poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te stalnog stručnog usavršavanja.
(3) Svi radnici Škole trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima te se kloniti procjene stručnosti kolega i javnog iznošenja takvih procjena.
(4) Verbalna i neverbalna komunikacija radnika Škole treba biti u skladu s njihovim zadaćama i ulogom u školi i zajednici.

Načelo poštivanja zakona i pravnih postupaka
Članak 10.

(1) Svi radnici škole poštuju sve pravne propise i pravne postupke koji se tiču njihovih obveza kao radnika škole.
(2) Sva sporna pitanja oko tumačenja i primjene načela etičkoga kodeksa radnici rješavaju unutar škole dogovorno.

Načelo međusobnog uvažavanja
Članak 11.

(1) Radnik škole poštuje osobnost učenika, kolega, roditelja i drugih suradnika bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju, invalidnost, zdravstveni status, fizički izgled, dob i političku opredijeljenost
(2) Kriteriji vrjednovanja i napredovanja su stručnost, sposobnost i profesionalnost te rezultati u obavljanju određene vrste poslova i zadataka.

Načelo mirnog suživota u školi
Članak 12.

(1) Obveza je radnika Škole svojim ponašanjem ostvariti dobro i ugodno radno ozračje u školi.
(2) Neprihvatljivo je svako neprimjereno ponašanje (uznemiravanje) prema drugoj osobi, kojemu je cilj povrijediti njezinu osobnost. Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin kojim se ponižava ili vrijeđa druga osoba, osobno dostojanstvo, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvaliteta života te osobe.
(3) Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti, ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.
(4) Neprihvatljivo je svako spolno uznemiravanje. Spolno uznemiravanje je specifičan oblik uznemiravanja koji uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastvovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvrjedljiva i uznemirujućega materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.
(5) Treba izbjegavati situacije koje između radnika mogu dovesti do sukoba interesa.
(6) Svaki oblik uznemiravanja koje je počinio radnik škole, učenik, roditelj ili skrbnik treba prijaviti nadležnoj instituciji.

Načelo objektivnosti
Članak 13.

(1) Radnici škole i korisnici trebaju težiti objektivnosti. Radnici škole ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama i objektivnost u radu.
(2) Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega radnika Škole treba počivati na kriterijima koji su relevantni za obavljane djelatnosti ili profesionalne obveze.

III. Odnos prema korisnicima usluga

Članak 14.

(1) Radnici škole dužni su etički i profesionalno pružati usluge korisnicima i primarno štititi interese škole. Radnici škole ne smiju u drugoj ustanovi ili trgovačkom društvu obavljati djelatnosti slične ili jednake djelatnostima škole, kako ne bi došlo do sukoba interesa na štetu škole.
(2) Aktivnost radnika Škole usmjerena je prema etičkom i profesionalnom pružanju usluga korisnicima i taj odnos ne smije ugroziti niti jedan drugi interes ili namjera.
(3) U službenoj se komunikaciji radnici Škole služe hrvatskim jezikom, razumljivim rječnikom i latiničnim pismom. U slučaju međunarodne suradnje ili zbog zahtjeva određenog posla, radnik Škole se u službenoj komunikaciji može služiti i drugim jezikom i/ili pismom.

Članak 15.

(1) Odnos radnika Škole prema korisnicima usluga mora biti profesionalan, nepristran i u skladu s pravilima etičkog ponašanja.
(2) Podatci o učenicima, roditeljima i drugim korisnicima usluga Škole smatraju se profesionalnom tajnom.
(3) Moguće je objaviti afirmativne podatake o učeniku, uz suglasnost roditelja.
(4) Radnici škole su za vrijeme obavljanja poslova u školi i onih u vezi s radom škole odjeveni prema zahtjevima profesije.

IV. Javni nastupi radnika Škole

Članak 16.

U svim oblicima javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, svaki radnik treba iznositi stajališta Škole u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem, odredbama Etičkoga kodeksa te paziti na osobni ugled i ugled Škole.

V. Pritužbe na nepoštivanje Etičkoga kodeksa

Članak 17.

(1) Korisnici usluga i radnici Škole mogu se pisanim putem obratiti ravnatelju Škole i ukazati na ponašanje radnika i drugih osoba koje su protivne odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
(2) Pritužbe razmatra etičko povjerenstvo koje o tome obavještava ravnatelja Škole. Odgovor na pritužbu daje se u pisanom obliku – u roku od 15 dana od dana službenoga podnošenja pritužbe (ako Zakonom nije drugačije određeno).
(3) Prije davanja odgovora, ravnatelj Škole zatražit će pisano očitovanje radnika protiv kojega je upućena pritužba ili provesti odgovarajuće postupke, ako je pritužbu uputila osoba izvan škole.
(4) Ravnatelj Škole može, po potrebi, pokrenuti postupak zbog povrjede radne obveze utvrđene zakonom, statutom Škole, Etičkim kodeksom ili drugim propisom.
Članak 17.a
Radi savjetovanja Škole u pitanjima ostvarenja Etičkog kodeksa te razvoja i primjene etičkih standarda u Školi se osniva etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo donosi mišljenja o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slucajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.
Etičko povjerenstvo imenuje ravnatelj uz suglasnost Nastavničkog vijeća, na rok od 3 godine.
Etičko povjerenstvo ima tri člana.

VI. Upoznavanje radnika s Etičkim kodeksom

Članak 18.

(1) Ravnatelj Škole, ili po njemu ovlaštena osoba, dužna je sve radnike upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
(2) Radnici koji se primaju u radni odnos moraju, prije potpisivanja ugovora o radu, biti upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa, te se istoga pridržavati.

VII. Javnost Etičkoga kodeksa

Članak 19.

(1) Etički se kodeks ističe na vidnome mjestu u Školi.
(2) Ovaj Etički kodeks objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.
(3) Etički kodeks mora poznavati svaki radnik i učenik Škole.

VIII. Stupanje na snagu

Članak 20.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole.

Klasa: 003-08/13-01/14
Urbroj:2170-56-13-02-1
Rijeka, 06.6.2013.
Predsjednica Školskog odbora

Ankica Jovanović,prof.

Ovaj Etički kodeks objavljen je na oglasnoj ploči i školskim mrežnim stranicama dana 06. lipnja 2013., a stupio je na snagu dana 14. lipnja 2013.
Ravnatelj:
______________
Darko Bašić,prof.