Temeljem čl. 80. st. 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):
1.Limes nekretnine j.d.o.o., Vrlije 38, 51 000 Rijeka, OIB:91069015379

2.Noctua-tech d.o.o.,V.Š.Paje 14, 51 000 Rijeka, OIB:25064159896