Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i članka 21.st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.90/2011.), Školski odbor EIOŠ-Rijeka na sjednici održanoj dana 23.9. 2011. godine donio je

O D L U K U

O  I Z M J E N A M A   i  D O P U N A M A  P O S L O V N I K A   O   R A D U  K O L E G I J A L N I H   TIJELA

Članak 1.
U  Poslovniku o radu kolegijalnih organa Klasa:003-08/08-01/11,Ur.broj:2170-56-08-02-1   usvojenog na sjednici Školskog odbora  16. prosinaca 2008. godine članak 2.  mijenja se i glasi :
Školom upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima 7 (sedam) članova.
Jednog (1) člana u Školski odbor bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana i Pravilnikom o provođenju izbora za radničko vijeće.
Šest članova imenuje i razrješava:
Nastavničko vijeće dva (2) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
Osnivač tri (3) člana samostalno.
Članak 2.
U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
Članovi Školskog odbora kojeg imenuje osnivač samostalno moraju ispunjavati uvjete iz članka 119. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Članak 3.
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
Kandidate za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika utvrđuje se na sjednici Nastavničkog vijeća, a izbor se vrši tajnim glasovanjem.

Članak 4.
U članku 9.stavak 5. mijenja se i glasi:
Nakon što Nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove Školskog odbora utvrđuju se dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika za članove Školskog odbora koji su na listi dobili najveći broj glasova.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
O izabranim članovima Š.O. zaposlenici Škole izvješćuju se putem oglasne ploče.
Članak 5.
Članak 10.  poslovnika briše se.

Članak 6.
U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:
Jednog člana iz Vijeća roditelja koji nije radnik Škole biraju roditelji  na sjednici Vijeća roditelja.
Stavak 9. mijenja se i glasi:
Član Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja je kandidat koji je izabran većinom nazočnih roditelja članova Vijeća roditelja.

Članak 7.
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
Jedan primjerak zapisnika o izboru člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju Škole i stavlja na oglasnu ploču Škole.
Stavak 2. briše se.

Članak 8.
U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi.
Prva  konstituirajuća sjednica novoizabranog Školskog odbora saziva se najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja svih članova Školskog odbora.

Članak 9.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora:
Ankica Jovanović,prof.
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu kolegijalnih tijela objavljena je na oglasnoj ploči dana 23.9. 2011. godine, a stupa na snagu 23.9. 2011. godine.
Klasa:003-05/11-06/05
Ur.Broj:2170-56-11-02-1

Također pogledajte...