Izmjene i dopune Statuta Škole

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14. i 7/17.), članka 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N. 3/17.)Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 37. sjednici održanoj 15.veljače 2017. godine donosi

ODLUKU

o  izmjenama i dopunama Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka

Članak 1.

U Statutu Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka Klasa:033-08/08-01/05, Ur.broj: 2170-56-08-02-1 od 31.listopada 2008. i Izmjenama i dopunama Statuta od 10.02.2009., 05.06.2009., 20.10.2010., 06.04.2011., 23.09.2011., 08.03.2012. ,14.02.2013.,25.03.2015., 29.9.2015.,18.04.2016. godine u članku 2.st.5. riječi „ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa „  mijenjaju se i glase:„nadležno Ministarstvo“.

Članak 2.

U članku 10.l) alineji 6.Statuta riječi „Agencija za strukovno obrazovanje“ mijenjaju se i glase:„nadležna Agencija“.

Članak 3.

U članku 14.st.4. Statuta riječi “ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa „  mijenjaju se i glase:„nadležno Ministarstvo“.

Članak 4.

Članak 16. Statuta mijenja se i glasi:

„Za učenike se , u Školi , organizira dodatna i dopunska nastava sukladno potrebama učenika, Kurikulumu Škole, Godišnjem planu i programu rada  i zakonskim propisima iz područja odgoja i obrazovanja koji reguliraju to područje.“

Članak 5.

U članku 27. Statuta iza st.2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Članovi stručno-pedagoške službe su stručni suradnik-pedagog,stručni suradnik-knjižničar, stručni suradnik-psiholog,voditelj nastave i školskih radionica i informatičar.“

Članak 6.

Članak 36. Statuta mijenja se i glasi:
„Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove o čemu neposredno izvješćuje članove Nastavničkog vijeća.
Nastavničko vijeće može odbiti izvješće povjerenstva o provedenim izborima ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda postupka propisanog ovim Statutom ili propusta učinjenih od strane izbornog povjerenstva.
U tom slučaju glasovanje se ponavlja.
Nakon što Nastavničko vijeće prihvati izvješće povjerenstva o provedenim izborima za članove Školskog odbora utvrđuju se dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika za članove Š.O. koji su na listi dobili najveći broj glasova.“

Članak 7.

Članak 49.st.2. Statuta mijenja se i glasi:
„Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora može podnijeti tijelo koje ga je izabralo ili imenovalo, Školski odborili prosvjetna inspekcija, a o razrješenju člana odlučuje tijelo koje ga je izabralo ili imenovalo.“
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci  3., 4., 5. i 6.  koji glase:
„Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika u pisanom obliku može podnijeti najmanje deset posto članova Nastavničkog vijeća, a  o razrješenju odlučuje Nastavničko vijeće tajnim glasovanjem.“
„Prijedlog za razrješenje člana Školskog odbora iz reda roditelja u pisanom obliku  može  podnijeti  najmanje deset posto članova Vijeća roditelja, a o razrješenju odlučuje Vijeće roditelja tajnim glasovanjem.“
„Osnivač svoje članove u Školskom odboru razrješuje na način propisan njegovim općim aktom.“
„Predstavnika radnika u Školskom odboru razrješuje Radničko vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, opozivaju ga radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu.“

Članak 8.

U članku 60. Statuta stavku 2. točka 4. briše se.

Članak 9.

U članku 70. Statuta st.2.,st.3., st.4. i st.5. brišu se.

Članak 10.

U članku 76.Statuta st.2. briše se.

Članak 11.

Članak 79. Statuta mijenja se i glasi:
„Tajnik Škole, obavlja poslove sukladno propisu koji regulira poslove tajnika u srednjoj školi.
Uz njih tajnik obavlja i sljedeće poslove:

  • opće, normativne i upravne poslove,
  • poslove vezane uz zasnivanje, tijek i prestanak radnog odnosa radnika,
  • priprema materijala za sjednicu Školskog odbora
  • suradnja s tijelima upravljanja i stručnim tijelima Škole,
  • ostale poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, Statutom i općim aktima Škole.“

Članak 12.

U članku 80. Statuta stavku 3.alineja 5. i 8. brišu se.

Članak 13.

Članak 81. Statuta mijenja se i glasi:

„Škola ima voditelja nastave i školskih radionica.
Voditelja imenuje ravnatelj Škole iz reda članova Nastavničkog vijeća.
Voditelj nastave i školskih radionica osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa mora imati višu ili visoku stručnu spremu, ispunjavati uvjete za nastavnika prema zakonskim odredbama i imati najmanje dvije godine radnog iskustva u nastavi.
Ravnatelj može u okviru svojih ovlasti razriješiti voditelja ako utvrdi da ne ispunjava voditeljske obveze, ako zatraži razrješenje ili zbog razloga koji prema zakonu imaju za posljedicu prestanak radnog odnosa.“

Članak 14.

U članku 89. Statuta st.3. riječ „stručnih“ mijenja se i glasi: „kolegijalnih“.

Članak 15.

Iza članka 91. Statuta dodaje se članak 91.a koji glasi:

„Nastavnici u Školi su nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi.
Poslove nastavnika strukovnih predmeta obavljaju nastavnici stručno-teorijskih sadržaja, nastavnici praktične nastave i vježbi, strukovni učitelji i suradnici u nastavi. „

Članak 16.

Članak 102. Statuta mijenja se i glasi:
1) Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni opravdati pisanom ispričnicom roditelja, skrbnika,  potvrdom liječnika ili nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe, u roku od pet dana od povratka u školu.
2) Opravdanim izostankom smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest člana obitelji.
3) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja može odobriti:
– nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna radna dana),
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– Nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana
4) Pravodobnim zahtjevom roditelja za izostanak učenika s nastave sukladno stavku 3. ovoga članka smatra se:
– usmeni ili pisani zahtjev nastavniku najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom nastavnoga dana
–  pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan dan prije izostanka,
– pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka,
– pisani zahtjev Nastavničkom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.
5) Roditelj može više puta godišnje opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a  za koje nije pravodobno podnio zahtjev za odobrenjem sukladno st.3.ovog članka.
6) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
7) Izostanak se može opravdati odgovarajućom potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova, suda, nadležnog centra za socijalnu skrb, ustanove u koje je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, potvrdom škole s umjetničkim programima, potvrdom škole stranih jezika, učeničkog doma, sportskog kluba, kulturno-umjetničkog društva, kazališta u koje je učenik uključen, specijalističke ordinacije u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo, uključujući i e-potvrdu  o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
8) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka.

Članak 17.

U članku 114. Statuta st.1. mijenja se i glasi:
„Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao redovito pohađati nastavu iz jednog ili više predmeta,najmanje 30% sati od ukupnog godišnjeg fonda sati navedenih predmeta i nije mogao biti ocijenjen, polaže predmetni ili razredni ispit.“

Članak 18.

U članku 124. stavku 3. riječi „Ministarstvu obrazovanja i sporta“ mijenjaju se i glase :„ nadležnom Ministarstvu“.

Članak 19.

Članak 134. Statuta mijenja se i glasi:
„Ravnatelj saziva opće,a razrednik razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta najmanje dva puta.“

Članak 20.

Članak 135. Statua mijenja se i glasi:
„Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika opravdati sukladno članku 102.Statuta.“

Članak 21.

Članak 158.Statuta mijenja se i glasi:
„ Opći akti objavljuju se na školskim mrežnim stranicama ili oglasnoj ploči Škole.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na školskim mrežnim stranicama ili oglasnoj ploči, osim ako pojedinim aktima nije određen kraći rok njihova stupanja na snagu.
Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.“

Članak 22.

U članku 165. Statuta stavak 1. briše se.

Članak 23.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti osnivača i objave na mrežnim stranicama Škole.

Predsjednica Školskog odbora

Ankica Jovanović,prof.

Klasa:003-05/17-01/01
Ur.broj:2170-56-17-02-1
Rijeka,15. veljače 2017.

Na ove Izmjene i dopune Statuta osnivač je dao suglasnost 20.ožujka 2017. Klasa:022-04/17-01/11,Ur.Broj:2170/1-01-01/5-17-16.
Utvrđuje se da su ove Izmjene i dopune Statuta objavljene na mrežnim stranicama Škole dana 22.ožujka 2017. te su tim danom stupile  na snagu.

Ravnatelj:

Darko Bašić,prof.

 

 

Također pogledajte...