Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.) i Rješenja Prosvjetne inspekcije Klasa UP/I-600-04/15-03/00083, UR.BROJ:533-23-15-0004 od 10.travnja 2015. godine a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom , Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 16. sjednici održanoj dana 06.5.2015. godine, donosi slijedeću odluku

O D L U K A
O    I Z M J E N A M A    I    D O P U N A M A
PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

U Pravilniku o radu Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka Klasa:033-05/15-01/02, Ur.broj:2170-56-15-02-1 od 05. veljače 2015. godine iza članka 6. dodaje se članak 6. a koji glasi:
„ Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u Školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka.“

Članak 2.

U članku 76.stavak 2.točka 3. mijenja se i glasi:

„ 3. radniku škole kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža „

Članak 3.

U članku 88. stavku 1. riječi „ članka 7. „ mijenjaju se i glase „članka 6. a „

Članak 4.

U članku 89. iza riječi „djela“ dodaju se riječi „iz članka 6.a ovog Pravilnika“

Članak 5.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 6.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu su objavljene 07.5.2015. godine na oglasnoj ploči Škole, a stupaju na snagu 15.5.2015. godine.

 

Predsjednik Školskog odbora

________________________
Ankica Jovanović,prof.
Klasa:003-05/15-01/06
Ur.broj:2170-56-15-02-1