Kalendar rada

NN 48/2019 (12.5.2019.), Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
938
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2019./2020.
(2) Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog Zakonom, ovom Odlukom propisuje se i mogućnost ostvarivanja prava na jesenski odmor, kao i na korištenje zimskog odmora u dva dijela.
(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Članak 2.
(1) Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole.
(2) Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
(3) Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. godine do 20. prosinca 2019. godine.
(4) Drugo polugodište počinje prvoga radnog dana nakon isteka zimskoga odmora iz članka 4. ove Odluke, odnosno prvoga radnog dana nakon isteka prvog dijela zimskoga odmora iz članka 4. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke.
Članak 3.
(1) Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.
(2) Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom Županijskoga upravnoga odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 17. lipnja 2020. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2020. godine, za završne razrede srednje škole.
Članak 4.
(1) Odmor za učenike tijekom nastavne godine može se realizirati na jedan od sljedećih načina:
1. Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.
Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.
2. Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.
Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.
Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.
3. Jesenski odmor za učenike počinje 29. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.
Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.
Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.
4. Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.
Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.
Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.
Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.
(2) Nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova, osnivač odabire jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ovog članka, jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava te o tome dostavlja pisanu obavijest Upravnome odjelu.
(3) Nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova kojima je osnivač županija, Upravni odjel odabire jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ovog članka, jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima županija ima osnivačka prava.
(4) Ako osnivač za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava ne odabere niti jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ovoga članka, u školskim ustanovama će se odmor za učenike realizirati na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka.
Članak 5.
Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.
Članak 6.
Iznimno, učenici u strukovnim programima/kurikulumima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi i/ili koji imaju stručnu praksu, mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.).
Članak 7.
Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa/kurikuluma te broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (ispite državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).
Članak 8.
Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) na zahtjev škole i Upravnoga odjela.
Članak 9.
Iznimno, škole koje provode eksperimentalni program »Škola za život« mogu odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministar.
Članak 10.
Osnivači školskih ustanova dužni su obavijest iz članka 4. stavka 2. ove Odluke dostaviti Upravnom odjelu do 10. lipnja 2019. godine, a Upravni odjel dužan je do 14. lipnja 2019. godine obavijestiti ministra o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području županije.
Članak 11.
(1) Upravni odjeli dužni su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu odluku i način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području županije.
(2) Školske ustanove dužne su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu odluku, kao i način realizacije odmora u školskoj ustanovi u školskoj godini 2019./2020.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:602-01/19-01/00296
Urbroj:533-05-19-0001
Zagreb,8.svibnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

Sukladno Zaključku Župana Primorsko-goranske županije klasa:022-04/19-01/19, ur.broj:2170/1-01-01/6-19-21,od 27.svibnja 2019. godine,odabrani način realizacije odmora učenika sukladan je članku 4.,stavku 1.,točki 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine ,broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./20.

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2018./2019.

 • Nastava počinje 03. rujna 2018. godine i završava 14. lipnja 2019.
 • Škola je obvezna ostvariti 175 nastavnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu,a za završne razrede 160 nastavnih dana.
 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 03. rujna 2018. godine i završava 21. prosinca 2018. godine, a drugo polugodište počinje 14. siječnja 2019. i završava 14. lipnja 2019. godine, a za učenike/ce završnih razreda 22. svibnja 2019. godine.
 • Zimski odmor učenika/ca traje od 24. prosinca 2018.  do 11. siječnja 2019. godine.
 • Proljetni odmor učenika traje od 18. travnja do 26. travnja 2019. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (03.09. – 21.12.2018.)
(16 tjedana, 78 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2018. – 11.01.2019.
 • Sjednice RV i NV 21.12.2018.

DRUGO POLUGODIŠTE (14.01. – 14.06.2019.)
(21 tjedan, 101 dan nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 18.– 26.04.2019.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 29.04.2019.
 • Sjednice Razrednih vijeća 17.06.2019.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 17.06.2019.
 • Dopunska nastava 18.06. – 28.06.2019.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 01.07.2019.
 • Podjela svjedodžbi 28.06.2019.
 • Ljetni odmor učenika/ca 18.06.2019. – 31.08.2019.

UKUPNO: 37 tjedana,179 dana nastave

ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (03.09. – 21.12.2018.)
(16 tjedana, 78 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 24.12.2018. – 11.01.2019.
 • sjednice RV i NV 22.12.2017.

DRUGO POLUGODIŠTE (14.01. – 22.05.2019.)
(18 tjedana, 84 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 18.– 26.04.2019.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 29.04.2019.
 • Sjednica Razrednih vijeća 23.05.2019.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 24.05.2019.
 • Dopunska nastava 27.05. – 05.06.2019.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 06.06.2019.
 • Podjela svjedodžbi 28.06.2019.

UKUPNO: 34 tjedna,162 dana nastave

 

NERADNI (BLAGDANI) I NE NASTAVNI DANI U TIJEKU NASTAVNE GODINE

 • Dan neovisnosti RH 08.10.2018. (ponedjeljak)
 • Svi sveti 01.11.2018. (četvrtak)
 • 02.11.2018.(petak) odraditi 13.10.2018.
 • Božić 25.12.2018.(utorak)
 • Sveti Stjepan 26.12.2018.(srijeda)
 • Nova godina 01.01.2019.(utorak)
 • Sveta tri kralja 06.01.2019.(nedjelja)
 • Uskrsni ponedjeljak 22.04.2019.
 • Praznik rada 01.05.2019. (srijeda)
 • Dan Škole 14.05.2019.(utorak)-ne nastavni dan
 • Tijelovo 20.06.2019.(četvrtak)
 • Dan antifašističke borbe 22.06.2019.(subota)
 • Dan državnosti 25.06.2019.(utorak)

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 27.08.– 31.08.2018.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanje NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2018.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 03.09.2018.
 4. Izrada izvedbenih programa, do 15.09.2018.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 20.09.2018.
 6. Donošenje Okvirnog vremenika pisanih provjena znanja,do 21.09.2018.
 7. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
 • Dopunska nastava za završne razrede 27.5.-5.6.2019.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 06.06.2019.
 • Dopunska nastava za ostale razrede 18.06. – 28.06.2019.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave 01.07.2019.
 • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 28.6.2018.
 • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave 05.07.2019.
 • Sređivanje razredne dokumentacije do 16.07.2019.
 • Prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 23.08.2019.
 • Sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 23.08.2019.
 • Sastanci Stručnih aktiva nastavnika 26.-30.08.2019.
 • Jesenski rok popravnih ispita 23.08.2019.
 • Sjednica NV-a nakon popravnih ispita 26.08.2019.
 1. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2018./19. i upis učenika u novu školsku godinu 2019./20. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 2. Početak nastave šk. godine 2019./20. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
 3. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa u naredni razred.

IZVANUČIONIČKA NASTAVA

 • Se organizira sukladno Pravilniku o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/2014.,81/2015.).
 • Učenici završnih razreda odlaze na maturalno putovanje u prvom tjednu nastavne godine.

KALENDAR RADA PRAKTIČNE NASTAVE U „JMO“ OBRAZOVNIM PROGRAMIMA

 

POMOĆNIČKI ISPIT

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 1. Do 15. listopada 2018. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 19.10.2018. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u školskoj godini.
 3. Do 31.10.2018. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
 • 30.11.2018. za zimski rok
 • 01.04.2019. za ljetni rok
 • 10.07.2019. za jesenski rok
  1. Učenik je dužan pismeni dio izradbe, koju prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
 • 01.2019. za zimski rok
 • 05.2019. za ljetni rok
 • 08.2019. za jesenski rok
  1. Završni rad brani se:
 • 06.02.2019., u zimskom roku
 • 10.-28.06.2019. u ljetnom roku
 • 26.-29.08.2019. u jesenskom roku
  1. Urudžba svjedodžbi o završnom radu:
 • 15.02.2019. za zimski rok
 • 28.06.2019. za ljetni rok
 • 30.08.2019. za jesenski rok