KLASA: 112-07/22-01/05

URBROJ: 2170-64-02-22-1

Rijeka, 7. rujna 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18.), nakon dobivene suglasnosti za raspisivanje natječaja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

  1. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA
  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno
  • probni rad 6 mjeseci

 

Mjesto rada: sjedište Škole – Rijeka, Zvonimirova 12

 

UVJETI:   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10., 22/13.,25/18., 69/22) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

Uz pisanu i potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • potpisani životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak – ne starije od dana raspisivanja natječaja,
  • ukoliko kandidat ima stečene pedagoške kompetencije podnosi dokaz o tome.

 

Svi prilozi mogu biti predani u neovjerenoj preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti da predaju na uvid izvornike.

 

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i  priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti popisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja ili na poveznici

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021)  uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96, 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03,198/03, 138/06 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu povjerenstvo će, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka, provesti vrednovanje – prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća testiranje, praktičnu provjeru sposobnosti i vještina i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja, praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će na web stranici Škole eios@eios.hr  obavijest o područjima vrednovanja, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja.

Obavijest će biti objavljena na web stranici škole https://eios.hr/ najmanje pet dana prije dana određenog za vrednovanje.

Intervju se provodi s četvero kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog vrednovanja testiranjem i praktične provjere sposobnosti i vještina.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.

 

Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte  natjecaji@eios.hr .

 

Dokumenti zaprimljeni putem zemaljske pošte ili druge adrese elektroničke pošte neće se razmatrati.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od tri (3) dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi da:

 

– može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18.).

– da na mrežnoj stranici škole objavi ime i prezime kandidata u pozivu na procjenu i  vrednovanje kandidata, pozivu na razgovor i na rang listi o rezultatima natječaja.

 

Natječaj  je objavljen na web stranici i oglasnim pločama škole i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 9. rujna 2022. godine.