1. Nastavnik-ca geografije – 1 izvršitelj-ica na neodređeno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu  kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96,80/99), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. Probni rad   traje 6 mjeseci.
Uz prijavu kandidati prilažu: životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,dokaz o hrvatskom državljanstvu i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana,potvrdu o položenom stručnom ispitu.Kandidati koji imaju završen nenastavnički fakultet prilažu potvrdu o položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“ ili na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.