Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, 51000 Rijeka, Zvonimirova 12, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

1.Profesor-ica elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme
2.Profesor-ica elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj-ica na određeno puno radno vrijeme
3. Profesor-ica Matematike i Računalstva – 1 izvršitelj-ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu  kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96,80/99), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka.
Probni rad za navedena radna mjesta traje 6 mjeseci.
Uz prijavu kandidat prilaže: životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,dokaz o hrvatskom državljanstvu i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana,potvrdu o položenom stručnom ispitu.Kandidati koji imaju završen nenastavnički fakultet prilažu potvrdu o položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“ ili na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.