KLASA:112-07/22-01/01
URBROJ:2170-64-02-22-1
Rijeka, 16.3.2022.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članka 85. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, KLASA:003-06/22-01/5, URBROJ:2170-64-02-22-1 donijete na 13. sjednici održanoj 3. veljače 2022., Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice
Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnoga suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 2. a) sveučilišni diplomski studij ili
  b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c) specijalistički diplomski stručni studij,
  d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz
  članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

  1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  2. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

  Dodatne kompetencije su: poznavanje stranoga jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
  Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.
  Kandidati za ravnatelja/icu dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:
  – vlastoručno potpisanu pisanu prijavu za natječaj
  – životopis
  – diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja
  – dokaz o državljanstvu
  – dokaz o radnom iskustvu – potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u
  bazi podataka HZMO-a (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)
  – dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u
  tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje – potvrda poslodavca o vrsti poslova i
  trajanju radnog odnosa
  – dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao
  polagati stručni ispit) ili dokaz da je osoba oslobođena polaganja stručnog ispita sukladno
  članku 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  – dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija (za
  kandidate koji su bili u obvezi stjecanja istoga sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u
  osnovnoj i srednjoj školi)
  – dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela sukladno
  članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)
  – program rada za mandatno razdoblje.
  Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija koje se vrednuju sukladno odredbama čl. 87. i 88. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

  1. Poznavanje stranoga jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranoga jezika, diplomom, odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem, odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranoga jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju poznavanja stranoga jezika.
  2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informatike, o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informatike.
  3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) trebaju dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj u kojoj se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i mrežnoj stranici škole https://eios.hr/.
  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici za pismo osobno ili preporučenom poštom na adresu škole: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati«.
  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja u roku dostavi prijavu sa svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Kandidati će biti pozvani na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje sukladno članku 90. stavcima 8. i 9. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
  Kandidati će biti pozvani putem e-mail adrese koju su dužni navesti u prijavi na natječaj.
  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnoga natječaja za imenovanje ravnatelja škole, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka