Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

  1. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIČKE SKUPINE PREDMETA– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

  UVJETI:   

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti potpisani životopis, dokaz o stručnoj spremi –presliku, dokaz o hrvatskom državljanstvu- presliku, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana, potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu iz matične evidencije HZMO-a – ne starije od 30 dana.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja,ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju koji dokazuju ispunjavanje uvjeta javnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Objava o rezultatima izbora biti će objavljena na mrežnim stranicama Škole.
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj  je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Škole 16.siječnja 2019. godine.