Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

  • NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA

–     1 izvršitelj/ica na ODREĐENO puno radno vrijeme

 UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti potpisani životopis, dokaz o stručnoj spremi – preslika, dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana, potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu iz matične evidencije HZMO-a – ne stariju od 8 dana.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, dokumentacija se dostavlja isključivo na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.