NATJEČAJ

za slobodna radna mjesta

 

  1. Nastavnik-ica elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme
  2. Nastavnik-ica praktične nastave elektrotehničke struke – 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme
  3. Nastavnik-ica Matematike i Računalstva – 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme
  4. Tajnik-ica Škole- 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu  kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96,80/99), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka.
Za radno mjesto tajnika-ce Škole kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku  105. st.16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).
Probni rad za navedena radna mjesta traje 6 mjeseci.
Uz prijavu kandidat prilaže: životopis, presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, dokaz o hrvatskom državljanstvu i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana, potvrdu o položenom stručnom ispitu.Kandidati koji imaju završen nenastavnički fakultet prilažu potvrdu o položenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf
Na natječaj se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „ZA NATJEČAJ“ ili na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.systich.hr.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.