Temeljem objavljenog natječaja,dana 18.lipnja 2020. za tajnika/cu Škole,u radni odnos je primljena Marijana Basić,mag.iur.

U Rijeci,11.srpnja 2020.