Klasa:402-01/16-01/07
Ur.Broj.2170-56-16-02-2
Rijeka,01.lipnja 2016.

Obavijest roditeljima/skrbnicima učenika
o obvezi prikupljanja osobnih identifikacijskih brojeva (OIB)
u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika u šk.god.2016./2017.
Sukladno dopisu MZOS-a Klasa:602-03/16-08/00166, Ur.Br:533-27-16-0015 od 25.05.2016.godine obavještavamo roditelje/skrbnike učenika da se u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika u šk.god.2016./2017. prikupljaju osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u šk.godini 2015./2016. ostvarili pravo na prijevoz.

Prikupljeni podaci obrađivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. st. 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Članovima kućanstva smatraju se osobe u smislu članka 4.toč.2.Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13.,152/14. i 99/15.), odnosno osobe koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Učenik/ica se ubraja u ukupan broj članova kućanstva. Osobe koje ne žive na istoj adresi prebivališta kao učenik/ica ne računaju se u članove kućanstva.

Učenici koji su u šk.2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz dužni su do 10. lipnja 2016. godine dostaviti tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkog računa na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava učenicima koji u AAI sustavu imaju dodijeljenu vrijednost „UČENIK“.
Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf.

Završnu ispunjenu elektronsku prijavu potrebno je ispisati.Ispis završne prijave trebaju potpisati roditelj/skrbnik i učenik/ica.
Ispis završne ispunjene elektroničke prijave potpisuje se pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.
Potpisane prijave učenici donose u Školu do zaključno 13.lipnja 2016.godine.

Ravnatelj:
Darko Bašić,prof.