Temeljem objavljenog natječaja,za tajnika/cu Škole,u radni odnos je primljena Darija Pranjić,mag.iur.

U Rijeci,06.ožujka 2019.