Na temelju odredbe članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članka 82.Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, na sjednici održanoj 10.veljače 2020. godine donio je sljedeću odluku

ODLUKA

o određivanju broja osoba kojima se osigurava
istodoban neposredan uvid u rad Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka

I.

Ovom se Odlukom određuje broj osoba kojima se osigurava uvid u rad Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (u daljnjem tekstu: Škole) te se utvrđuje postupak u vezi s prijavom osoba koje žele neposredno prisustvovati sjednicama Školskog odbora.

II.

Sjednicama Školskog odbora istodobno mogu prisustvovati najviše dvije osobe.
Zahtjev za prisustvovanje sjednice (u daljnjem tekstu: zahtjev) mogu podnijeti građani i udruge ili druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: pravne osobe).
U ime pravne osobe zahtjev podnosi osoba ovlaštena za njeno zastupanje uz navođenje imena najviše dviju osoba koje će u ime pravne osobe prisustvovati sjednici Školskog odbora.

III.

Zahtjev se podnosi elektronskim putem na adresu elektroničke pošte informacije@eios.systich.hr ili putem telefaxa na obrascu dostupnom na internetskim stranicama Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka koji su sastavni dio ove Odluke.
U obrascu se osim podataka o podnositelju zahtjeva unosi i podatak o točkama dnevnog reda Školskog odbora kojima podnositelj zahtjeva želi prisustvovati.
Podnositelj zahtjeva može prisustvovati raspravi po najviše dvije točke dnevnog reda.

IV.

Zahtjev se može podnijeti tek po objavi dnevnog reda sjednice Školskog odbora na internetskim stranicama Škole, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.

V.

U slučaju da po pojedinoj točki dnevnog reda sjednice Školskog odbora podneseno više zahtjeva, pravo prednosti ostvarit će ranije zaprimljeni zahtjev.

VI.

Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njihov zahtjev biti obaviješteni telefonskim putem ili elektroničkim putem najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Školskog odbora.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:602-03/20-01/09
URBROJ:2170-56-20-01-1
Rijeka,10.veljače 2020.

Predsjednik Školskog odbora:
Željko Tibljaš,prof.