Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003,38/11 i 77/11) objavljujemo Odluku o ustrojavanju kataloga informacija:

Na temelju članka 26.a Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03., 144/10., 38/11. i 77/11.), donosim

O D L U K U
o ustrojavanju kataloga informacija Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka

I.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje i nadzire Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, a u cilju prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

II.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu točke I. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka koji čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama , a koje plaća korisnik prava na informaciju, naplaćivati će se u skladu s Kriterijima visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koje objavljuje Agencija za zaštitu osobnih podataka.

IV.

Naknada iz točke III. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa EIOŠ-RIJEKA broj 2340009-1110039448 ,svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija, ili na blagajni škole.

V.

Službenik za informiranje zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj
Darko Bašić,prof.

KLASA: 602-01/12-01/01
URBROJ: 2170-56-12-01-1
U Rijeci, 26.01.2012.

preuzmite katalog informacija