Odluke 10. sjednice Školskog odbora održane dana 08. prosinca 2017. godine

Ad/1. Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 7.,8. i 9. sjednice Školskog odbora održanih 29.rujna 2017.god., 25.listopada 2017.godine i 13. studenoga 2017.godine.

Ad/2. Ovom Odlukom usvaja se u cijelosti Financijski plan za 2018. s projekcijom za 2019.,2020. godinu. Pisani materijal nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad/3. Ovom Odlukom donosi se Plan nabave za 2018. godinu.Pisani materijal nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad/4 Ovom Odlukom prihvaćaju se 2. izmjene Financijskog plana za 2017. godinu.

Ad/5. Ovom Odlukom prihvaćaju se predložene Izmjene i dopune Procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka Klasa:003-06/17-01/34, Ur.Broj:2170-56-17-02-1 od 08.12.2017. godine.

Ad/6.   ODLUKA O  OBVEZI  IZRADE  IZVJEŠĆA O OSTVARENJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA
 

 1. U cilju pravodobnog osiguravanja dostatnih i pouzdanih informacija o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda zadužuje se voditeljica računovodstva da jednom godišnje, najkasnije do 22. prosinca tekuće godine, dostavi Školskom odboru pisano Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda.

 

 1. Pisano Izvješće sadržava :

 

 • vrste ostvarenih prihoda (od školarina u obrazovanju odraslih, izrade duplikata svjedodžbi, polaganje mature treći puta, najma školskog prostora, kamata na deponirana sredstva u banci, donacija, pomoći, prodaje dugotrajne imovine),
 • podatke o broju zaključenih ugovora,
 • podatke o primljenim donacijama,
 • podatke o broju izdanih duplikata svjedodžbi i izlazaka na polaganje mature treći put,
 • podatke o primljenim pomoćima,
 • podatke o ugovorenom najmu školskog prostora,
 • podatke o naplati prihoda od obavljenih usluga,
 • podatke o broju opomena i opomena pred ovrhu,
 • tabelarni prikaz Financijskog plana prihoda i troškova i ostvarenje istih
 • raspored možebitnih neutrošenih sredstava vlastitih prihoda koji će se iskoristiti u slijedećoj godini
 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 1.  Odluka se dostavlja:  ravnatelju Škole, voditeljici računovodstva, tajnici Škole,

voditelju obrazovanja odraslih, administratoru Škole.

Ad/7. Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće ravnatelja Škole o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama  poduzetim u cilju zaštite prava učenika  za školsku 2016./2017. godinu.