Odluke 12. sjednice Školskog odbora održane 30.siječnja 2018. 

Ad/1 Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 10.sjednice Školskog odbora održane dana 08.prosinca 2017.god. i zapisnik sa sjednice održane 15.prosinca 2017.godine.

Ad/2 Ovom Odlukom jednoglasno se prima na znanje dopis UDU PGŽ klasa:602-03/17-05/19 ur.broj:2170-05-04/9-17-2 od 7.12.2017.

Ad/3. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2017.godinu.

Ad/4. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2017. godinu.

Ad/5. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o naknadama za rad u obrazovanju odraslih u tekstu kako je i predložen.

Pisani materijal nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad/6. Ovom Odlukom daje se suglasnost Sveučilištu u Rijeci-Odsjeku za politehniku za obavljanje studentske prakse studenata politehnike akademske godine 2017./18.

Ad/7. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju škole za sklapanje ugovora o radu sa Dinom Delačem, na puno određeno radno vrijeme.

Ad/8. Ovom Odlukom za voditelja ŠŠK „Elko“ imenuje se A.T.

Ad/9. Ovom Odlukom odbija se molba polaznika B.K. za oslobađanjem plaćanja prve rate školarine.