3. sjednica Školskog odbora održana dana 18.svibnja 2017. godine

Ad/1.Ovom Odlukom prihvaća se zapisnik s 2..sjednice Š.O. održane 08.05.2017.godine.

Ad/2. Predsjednik Školskog odbora u prisutnosti članova Š.O. i zapisničara Lidije Beljan  čita zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća, Skupa radnika Škole ,Vijeća roditelja i njihove pisane zaključke iz kojih su vidljiva stajališta navedenih tijela kojima se podržava kandidat Darko Bašić,prof. za ravnatelja Škole, te obvezuju članove Školskog odbora predstavnike navedenih tijela prilikom glasovanja.

Sjednica Nastavničkog vijeća održana je 10.05.2017. godine. Na spomenutoj sjednici imenovano je Izborno povjerenstvo i provedeno je tajno glasovanje. Od ukupno 38 članova Nastavničkog vijeća , sjednici je prisustvovalo 34 člana  a pristupilo glasovanju 33 člana. Nakon prebrojavanja utvrđeno je da 31 listić važeći, te da su 2 listića nevažeća. 31 glas je dobio kandidat Darko Bašić,prof..

Sjednica Skupa radnika Škole održana je dana 11.05.2017.godine, imenovano je Izborno povjerenstvo i provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 48 člana Skupa radnika ,sjednici je prisustvovalo 38 članova  i pristupilo glasovanju .Nakon prebrojavanja utvrđeno je da 37 listić važeći, te da je 1 listić nevažeći. 37 glasova dobio je kandidat Darko Bašić,prof..

Sjednica Vijeća roditelja održana je dana 15.05.2017.godine, imenovano je Izborno povjerenstvo i provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 13 članova Vijeća roditelja  ,sjednici je prisustvovalo 11 članova  i pristupilo glasovanju .Nakon prebrojavanja utvrđeno je da su 10 listića važeći, te da je 1 listić nevažeći. 10 glasova dobio je kandidat Darko Bašić,prof..

Nakon saslušanog članovi Školskog odbora javnim glasovanjem pojedinačnim izjašnjavanjem glasovali su na slijedeći način:

Predstavnici Nastavničkog vijeća Ratko Božić,univ.bacc.ing. i Željko Tibljaš,prof. sukladno zaključku Nastavničkog vijeća glasovali su za kandidata Darka Bašića,prof.

Predstavnica Skupa radnika Đurđica Šušak sukladno zaključku Skupa radnika glasovala je   za kandidata Darka Bašića,prof.

Predstavnik Vijeća roditelja Ivica Tadić,dipl.ing. sukladno zaključku Vijeća roditelja glasovo je   za kandidata Darka Bašića,prof.

Od preostalih troje članova Školskog odbora imenovanih od strane osnivača-Primorsko-goranske županije, Uroš Mikašinović,dipl.oec. i Irma Dizdarević nisu prisustvovali sjednici, a gospodin Dragan Putica glasovao je također za kandidata Darka Bašića,prof..

Sa 5 glasova „ ZA“ i  0  glasova „PROTIV“ Školski odbor izabrao je kandidata Darka Bašića,prof. za ravnatelja Škole.

Članovi Školskog odbora sukladno  navedenom donose slijedeću odluku

O D L U K A

Ovom Odlukom kandidat Darko Bašić,prof. izabran je za ravnatelja Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka.

Školski odbor za izabranog kandidata Darka Bašića,prof. za ravnatelja Škole, upućuje zahtjev gospodinu Ministru za dobivanje prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Škole.

Ad/3. Ravnatelj Darko Bašić,prof. navodi da je po nalogu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu PGŽ bilo potrebno napraviti 1. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu. Nazočnima obrazlaže predloženi Rebalans. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora nemaju primjedbi i jednoglasno donose slijedeću odluku

O D L U K A

Ovom Odlukom prihvaća se predloženi 1. Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu.

Pisani materijal nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad/4. Pod točkom razno ravnatelj navodi da je bio na sastanku u Županiji vezano za obavljenu reviziju od strane Ureda unutarnje revizije. Na istome je upoznat s revizijskim izvješćem revizije Procesa ostvarivanja vlastitih prihoda. Navodi da su najveće zamjerke bile vezano za ugovore o djelu kod obrazovanja odraslih .U izvješću su određeni rokovi do kada se moraju ispraviti nepravilnosti uočene revizijom.Uglavnom nema većih nepravilnosti i sve ukupno gledano revizija je dobro prošla. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose slijedeći zaključak

Z A K L J U Č A K

Ovime se prihvaća informacija ravnatelja o Revizijskom Izvješću revizije Procesa ostvarivanja vlastitih prihoda.