4. sjednica Školskog odbora održana dana 14.lipnja 2017. godine

Ovom Odlukom prihvaća se zapisnik s 3. sjednice Š.O. održane 18.05.2017.godine.

Ad/2. Lidija Beljan obavještava nazočne da je Odluka o izboru ravnatelja koja je donijeta na prošloj sjednici Š.O. kao i sva potrebna dokumentacija za dobivanje prethodne suglasnosti ministra, dostavljena u MZO dana 24. svibnja 2017.godine. Prethodna suglasnost ministra MZO nije uskraćena do 08.lipnja 2017.godine pa se sukladno članku 127. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi smatra da je suglasnost dana. Š.O. na ovoj sjednici mora donijeti odluku o imenovanju ravnatelja budući da ravnatelju Darku Bašiću,prof. mandat ističe 18. lipnja 2017.godine. Predsjednik Š.O. s imenovanim ravnateljem potpisati će Ugovor o radu na vrijeme od 5 godina. Nakon saslušanog članovi Š.O. jednoglasno donose slijedeću odluku

Odluka o imenovanju ravnatelja

Ovom Odlukom Darko Bašić,  profesor elektrotehnike, imenuje se ravnateljem Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na pet godina, s danom 18. lipnja 2017. godine.

 

Ad/3. Ravnatelj Darko Bašić,prof. upoznaje nazočne s Izvješćem interne revizije PGŽ-ea o procesu ostvarivanja vlastitih prihoda.Navodi da su u istome  preporuke po važnosti označene od 1 do 3. Škola je napravila Plan provedbe u kojem je navela datume izvršenja pojedinih obveza. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose slijedeću odluku

O D L U K A

Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće interne revizije PGŽ-ea o procesu ostvarivanja vlastitih prihoda s Planom provedbe postupka.

Ad/4. Ravnatelj je nazočnima pročitao Cjenik obrazovanja odraslih .U predloženom cjeniku nema nekih promjena , već isti objedinjuje sve izmjene. Po naputku Revizije isti ćemo imati objavljen na mrežnim stranicama škole. Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose slijedeću odluku

O D L U K A

Ovom Odlukom prihvaća se slijedeći cjenik obrazovanja odraslih

CJENIK OBRAZOVANJA ODRASLIH

1.Obrazovanje za programe strukovne kvalifikacije (prekvalifikacija) od 1.-4. razreda:

– 4500,00 kn za školsku godinu-trogodišnji programi
– 4000,00 kn za školsku godinu-programi za tehničare
– razlikovni i dopunski ispiti-400,00 kn po predmetu

– završni rad – 1000,00 kn

2.Programi usavršavanja – 4500,00 kn

– zaključni ispit – 1 000,00 kn

  1. Osposobljavanje:

– računalni operator – 3800,00 kn
– računalni operator internet aplikacija – 5000,00 kn

  1. Upis

Prilikom prijave na natječaj za upis, u programe obrazovanja odraslih, kandidati plaćaju 200,00 kn. Navedeni iznos priznaje se u cijenu utvrđene školarine za polaznike koji potpišu ugovor o obrazovanju. Za polaznike koji odustanu od školovanja i ne potpišu ugovor o obrazovanju navedeni iznos pokriva troškove upisne procedure.Ponovljeno polaganje ispita u svim oblicima obrazovanja plaća se 100,00 kuna .
Cijena obrazovanja pod 1.,2., 3..odnosi se na skupinu od najmanje 15 polaznika.
Ako se polaznik ispiše iz škole u roku od 10 dana nakon upisa uplaćeni iznos školarine vraća se polazniku uz naplatu troškova od 20% uplaćenog iznosa, ako se ispiše nakon tog roka školarina se ne vraća.

Cjenik se objavljuje na školskim mrežnim stranicama.

 

Ad/5. Pod točkom razno ravnatelj navodi da imamo problema s vodovodnom mrežom.Imamo 2 vodovodna priključka.Jedan priključak s Barčićeve i jedan s Zvonimirova ulice.Taj priključak s Zvonimirove ulice spojen je na radionicu koju u najmu koristi Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo. Došlo je do puknuća cijevi jer su cijevi dotrajale i isteklo je 724 kubika vode. Ravnatelj navodi da će angažirati privatno poduzeće koje će napraviti novi dio cijevi do našeg sata.Nakon saslušanog članovi Školskog odbora jednoglasno donose slijedeći zaključak

Z A K L J U Č A K

Ovime se prihvaća informacija ravnatelja o stanju na vodovodnoj mreži te se daje suglasnost ravnatelju da angažira nekog tko će napraviti novi dio priključka.