Pedagoške mjere

Pedagoške mjere propisane su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, broj 94/2015) te usklađene sa statutom Škole.
Sljedeće informacije namijenjene su svim zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima/skrbnicima s namjerom da im se pojasne okolnosti, razlozi i tijek poduzimanja pedagoških mjera.
Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u srednjoj školi su opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.
Pedagoške mjere izriču se zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja.

Opomenu izriče razrednik zbog:
1. lakšeg neprihvatljivog ponašanja učenika (nakon 2.evidentiranog):
-ometanje nastave (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);
-onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
-oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
– nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada;
-pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
-poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
– uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
-korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.
2. neopravdanih izostanaka (više od 0,5% godišnjeg fonda sati)

Ukor izriče razredno vijeće zbog:
1. težeg neprihvatljivog ponašanja učenika:
-ometanje nastave na način da je onemogućeno njezino daljnje izvođenje;
-povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole
-unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se o-o rad;
-dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava o-o rad
-namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava o-o rad
-prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
-udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
-korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
-klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava o-o rad;
-prisvajanje tuđe stvari
2. neopravdanih izostanaka (više od 1% godišnjeg fonda sati)

Opomenu pred isključenje izriče nastavničko vijeće zbog:
1. teškog neprihvatljivog ponašanja učenika:
-izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i sl.)
-nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
-krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
-neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;
-krađa tuđe stvari;
-poticanje grupnoga govora mržnje;
-uništavanje službene dokumentacije škole;
-prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr. iznuđivanje novca);
-unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.
2. neopravdanih izostanaka (više od 1,5% godišnjeg fonda sati)

Isključenje iz škole (uz pravo polaganja razrednog ispita) izriče ravnatelj na temelju obavijesti nastavničkog vijeća zbog:
1. osobito teškog neprihvatljivog ponašanja:
-krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
– objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
-teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
-ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
– nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.
2. neopravdanih izostanaka ( više od 2% godišnjeg fonda sati)

Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere. Roditelj/skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere. Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe. Isto tako, mjera se može izreći i bez informiranja roditelja/skrbnika, ako se roditelj/skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije i/ili službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija
Svrha izricanja pedagoških mjera je utjecati na promjenu ponašanja i poticati druge učenike na odgovorno i primjereno ponašanje.
Izricanje pedagoških mjera pojedinom učeniku utječe na opisnu ocjenu iz vladanja. Učenici kojima su izricane pedagoške mjere ne mogu imati uzorno vladanje. Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu.

Na odluku o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene, ukora i opomene pred isključenje učenik ili roditelj/skrbnik može uputiti prigovor ravnatelju škole. Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisane odluke.
Na rješenje o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole i rješenje o privremenom udaljenju učenika iz odgojno-obrazovnog procesa učenik ili roditelj/skrbnik može uputiti žalbu Ministarstvu obrazovanja i sporta.

Pohvale i nagrade

Učenici koji postižu iznimne rezultate mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni, odnosno nagrađeni.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje nastavničko vijeće.
Uvjeti, način i postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika uređuju se statutom škole.