Pedagoške mjere

Pedagoške mjere

Pedagoške mjere propisane su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, broj 94/2015) te usklađene sa statutom Škole.
Sljedeće informacije namijenjene su svim zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima/skrbnicima s namjerom da im se pojasne okolnosti, razlozi i tijek poduzimanja pedagoških mjera.
Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u srednjoj školi su opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.
Pedagoške mjere izriču se zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja.

Opomenu izriče razrednik zbog:
1. lakšeg neprihvatljivog ponašanja učenika (nakon 2.evidentiranog):
-ometanje nastave (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene učitelja/nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada);
-onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke);
-oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj);
– nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada;
-pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor;
-poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja;
– uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren;
-korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja.
2. neopravdanih izostanaka (više od 0,5% godišnjeg fonda sati)

Ukor izriče razredno vijeće zbog:
1. težeg neprihvatljivog ponašanja učenika:
-ometanje nastave na način da je onemogućeno njezino daljnje izvođenje;
-povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole
-unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se o-o rad;
-dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava o-o rad
-namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava o-o rad
-prikrivanje nasilnih oblika ponašanja;
-udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica;
-korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije;
-klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava o-o rad;
-prisvajanje tuđe stvari
2. neopravdanih izostanaka (više od 1% godišnjeg fonda sati)

Opomenu pred isključenje izriče nastavničko vijeće zbog:
1. teškog neprihvatljivog ponašanja učenika:
-izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i sl.)
-nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama;
-krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala;
-neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene;
-krađa tuđe stvari;
-poticanje grupnoga govora mržnje;
-uništavanje službene dokumentacije škole;
-prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr. iznuđivanje novca);
-unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad.
2. neopravdanih izostanaka (više od 1,5% godišnjeg fonda sati)

Isključenje iz škole (uz pravo polaganja razrednog ispita) izriče ravnatelj na temelju obavijesti nastavničkog vijeća zbog:
1. osobito teškog neprihvatljivog ponašanja:
-krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole;
– objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe;
-teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari;
-ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad;
– nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu.
2. neopravdanih izostanaka ( više od 2% godišnjeg fonda sati)

Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere. Roditelj/skrbnik mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere. Mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanoga razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe. Isto tako, mjera se može izreći i bez informiranja roditelja/skrbnika, ako se roditelj/skrbnik ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.
Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije i/ili službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija
Svrha izricanja pedagoških mjera je utjecati na promjenu ponašanja i poticati druge učenike na odgovorno i primjereno ponašanje.
Izricanje pedagoških mjera pojedinom učeniku utječe na opisnu ocjenu iz vladanja. Učenici kojima su izricane pedagoške mjere ne mogu imati uzorno vladanje.
Pedagoške mjere opomene razrednika i ukora razrednog vijeća izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.
Na odluku o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene, ukora i opomene pred isključenje učenik ili roditelj/skrbnik može uputiti prigovor ravnatelju škole. Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisane odluke.
Na rješenje o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole i rješenje o privremenom udaljenju učenika iz odgojno-obrazovnog procesa učenik ili roditelj/skrbnik može uputiti žalbu Ministarstvu obrazovanja i sporta.

Pohvale i nagrade

Učenici koji postižu iznimne rezultate mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni, odnosno nagrađeni.
Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje nastavničko vijeće.
Uvjeti, način i postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika uređuju se statutom škole.

Također pogledajte...