Klasa:112-07/18-01/11
Ur.broj:2170-56-18-02-1
Rijeka,25.listopada 2018.

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),te članka 70. Statuta Škole,dana 25. listopada 2018.,donosim sljedeću odluku

ODLUKA

1.Poništava se natječaj za tajnicu/ka Škole objavljen dana 22.listopada 2018. godine,na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:Darko Bašić,prof.