Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, broj 87/08. i 86/09.), a sukladno Pravilniku o izradbi i obrani završnog
rada (N.N.br.118/09.), Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na sjednici održanoj dana 08.prosinca 2009. donosi

PRAVILNIK
O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA
 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak izradbe i obrane završnoga rada redovitih učenika i polaznika obrazovanja odraslih (u daljnjemu tekstu: učenici) Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka.

Članak 2.

Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije ko-
ju stječe.

Članak 3.

Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrednovanje i ocjenjivanje postignutih strukovnih kompetencija učenika stečenih obrazovanjem prema propisanim stručno– teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa, čime stječu završnost u upisanome obrazovnom programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.

Članak 4.

Izradba i obrana završnoga rada provodi se u organizaciji Škole, sukladno Godišnjem planu i programu rada Škole, odnosno školskome kurikulumu.
Za zakonitost provedbe izradbe i obrane završnoga rada u školi odgovoran je ravnatelj Škole.

Članak 5.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada redovitih učenika i polaznika obrazovanja odraslih donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu sukladno Godišnjemu planu i programu rada Škole.
Vremenik izradbe i obrane završnoga rada sastavni je dio Godišnjega plana i programa rada Škole, odnosno školskoga kurikuluma.
Navedeni vremenik izradbe i obrane završnoga rada sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnoga rada, rokove obrane završnoga rada te datum uručivanja svjedodžbi o završnome radu.
Škola na oglasnoj ploči ili drugome vidljivom mjestu, kao i na mrežnoj stranici, najkasnije do 5. listopada za tekuću školsku godinu, objavljuje vremenik izradbe i obrane završnoga rada, a za programe provođenja obrazovanja odraslih najkasnije deset dana od početka nastavne godine.

Članak 6.

Škola je dužna, do 15. listopada, učenike završnoga razreda upoznati sa sadržajem,
uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnoga rada, a polaznike programa obrazovanja odraslih, najkasnije deset dana od dana upisa.

II. IZRADBA ZAVRŠNOGA RADA

Članak 7.

Završni rad sastoji se od izradbe završnoga rada (u daljnjemu tekstu: Izradba) i obrane završnoga rada (u daljnjemu tekstu: Obrana).
Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke-nositelja tema, donosi ravnatelj Škole do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na prijedlog stručnih vijeća. Broj ponuđenih tema mora biti najmanje za 50% veći od minimalno potrebnoga broja.
Pri predlaganju tema za završni rad mogu se uzeti u obzir i prijedlozi učenika ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnoga programa prema kojemu se učenik obrazovao.
Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekuće školske godine.
Učenik obavlja Izradbu pod stručnim vodstvom nastavnika struke (u daljnjem tekstu: mentor) tijekom zadnje nastavne godine obrazovnoga programa koji učenik pohađa.
Učenik je dužan pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u tajništvo Škole najkasnije deset dana prije Obrane.
Izradba se sastoji od uratka koji može biti: projekt, praktični rad s elaboratom,složeniji ispitni zadatak ili drugi slični uradak usklađen s nastavnim programom.
Izradbom se može smatrati uradak kojim je učenik sudjelovao na izložbi inovatorskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjeg obrazovanja i uradak kojim je učenik osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na državnome natjecanju iz strukovnih predmeta, područja ili programa.

III. OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

Članak 8.

Obrani može pristupiti učenik:

 • koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnoga obrazovnog programa,
 • čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred povjerenstvom za obranu završnoga rada (u daljnjemu tekstu: Povjerenstvo).
Obrana, u pravilu, traje do 30 minuta.
Obranu provode školski prosudbeni odbor (u daljnjemu tekstu: Prosudbeni odbor) i
Povjerenstva.

Članak 9.

Najkasnije tri dana prije početka Obrane, Prosudbeni odbor rasporedit će učenike u skupine i odrediti u kojoj će prostoriji pojedina skupina izvoditi Obranu.
Skupine se stvaraju na način da učenik Obranu obavlja pred Povjerenstvom čiji je predsjednik ili član njegov mentor.
Raspored učenika po skupinama i ispitnim prostorijama objavljuje Prosudbeni odbor na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 24 sata prije početka Obrane.

Članak 10.

Pri pripremi prostorija u kojima će se održati Obrane potrebno je slijediti ova pravila:

 • na vanjskoj strani vrata prostorije treba biti izvješen popis učenika koji u toj prostoriji brane završni rad,
 • pred Povjerenstvom završni rad brani jedan učenik, odnosno skupina učenika koja brani zajednički izrađen rad.

Članak 11.

Učenik mora doći pred prostoriju za Obranu najmanje 30 minuta prije početka obrane
svoga završnog rada.
Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala.
U prostoriju za Obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju provedbu Obrane, a koji će se prije početka Obrane odložiti na, u tu svrhu, predviđeno mjesto.

Članak 12.

Na zahtjev učenika koji je zakasnio ili nije pristupio Obrani, Prosudbeni odbor razmatrat će opravdanost razloga izostanka učenika te donijeti odluku kojom će učeniku dozvoliti Obranu u tome roku ili odluku kojom će učenika uputiti na sljedeći rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za Obranu.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokaze o opravdanosti kašnjenja ili izostanka, učenik mora dostaviti Prosudbenome odboru u roku 24 sata od termina Obrane na koji je zakasnio, odnosno kojemu nije pristupio.
Kao opravdani razlozi za kašnjenje ili nepristupanje Obrani smatraju se: bolest, okolnosti u prometu koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati, izvanredne okolnosti (elementarna nepogoda,smrt u obitelji,prometna nesreća s posljedicama) i drugi izvanredni događaji.

Članak 13.

Ako učenik iz opravdanih razloga prekine Obranu, Prosudbeni odbor produžit će mu
vrijeme Obrane, ali najviše do vremena završetka Obrane zadnjega učenika u tome roku.
Ako nije moguće postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka, Prosudbeni odbor odredit
će učeniku Obranu u sljedećemu roku i smatrati da nije iskoristio rok za Obranu.
Opravdanim razlozima prekida Obrane smatraju se zdravstveni razlozi učenika ili drugi izvanredni događaji koji onemogućuju daljnju Obranu.

Članak 14.

Tijekom Obrane vodi se zapisnik o završnome radu (u daljnjemu tekstu: Zapisnik) koji
potpisuju predsjednik i svi članovi Povjerenstva, a koji se istoga dana dostavlja predsjedniku Prosudbenoga odbora.

Članak 15.

Završni rad brani se u:

 • ljetnom roku, tijekom lipnja,
 • jesenskom roku, u istom ili prvom tjednu poslije drugoga popravnog roka,
 • zimskom roku, tijekom veljače.

Prosudbeni odbor može odrediti izvanredni rok za Obranu, kada za to postoje
opravdani razlozi, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnoga za obrazovanje.

Članak 16.

Redoviti učenik ima pravo pristupiti Obrani u dva roka bez obveze plaćanja troškova. Pravo iz stavka 1. ovoga članka redoviti učenik ima dvije godine nakon prestanka
statusa redovitoga učenika, ako ga dok je bio u statusu redovitoga učenika iz opravdanih razloga, sukladno članku 12. stavku 3. ovoga pravilnika, nije iskoristio.
Redoviti učenik koji je branio završni rad u dva roka sukladno stavku 1. ovoga članka i nije pozitivno ocijenjen, snosi troškove daljnjih obrana istog.
Učenik koji je dužan platiti troškove Obrane, kod prijave Obrane Školi prilaže dokaz o plaćenim troškovima za Obranu.
Učenik iz stavka 4. ovoga članka, koji uz prijavu priloži odgovarajući akt nadležnoga
tijela za socijalnu skrb kojim se potvrđuje da je član obitelji korisnika socijalne pomoći, nije dužan platiti troškove Obrane.
Cijene troškova Obrane redovitih učenika određuje nadležna Agencija najkasnije do 15. listopada za tekuću školsku godinu.

Prijava Obrane

Članak 17.

Učenik prijavljuje Obranu Školi prijavnicom za obranu čiji sadržaj propisuje Škola, kako slijedi:

 • do 1. travnja za ljetni rok
 • do 10. srpnja za jesenski rok
 • do 30. studenoga za zimski rok.

Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanom roku, može se prijaviti
naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranog datuma Obrane.
Učenik iz stavka 2. ovoga članka uz prijavnicu prilaže i dokaze o opravdanosti naknadne prijave.
Opravdani razlozima za naknadnu prijavu učenika smatraju se: bolest, dugotrajnije liječenje, obrazovanje u inozemstvu, elementarna nepogoda, smrt u obitelji, prometna nesreća i drugi opravdani razlozi.
O naknadnoj prijavi odlučuje Prosudbeni odbor.

Odjava Obrane

Članak 18.

Učenik može odjaviti prijavljenu Obranu.
Učenik predaje pisani zahtjev za odjavu Obrane Školi najkasnije tri dana prije planiranoga dana Obrane.
Smatra se da je učenik iskoristio rok za Obranu, ako nije pristupio na prijavljenu Obranu, a nije ju odjavio u roku tri dana prije planiranog dana obrane.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, učeniku koji iz opravdanih razloga nije odjavio
prijavljenu Obranu, može se na njegov zahtjev dozvoliti Obrana u istome roku.
Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka u kojem su navedeni i razlozi zbog kojih učenik nije
na vrijeme odjavio prijavljenu Obranu, dostavlja se Prosudbenome odboru u roku 24 sata od zakazanoga datuma Obrane na koju učenik nije pristupio, a u roku sljedeća dva dana učenik je dužan priložiti i dokaze o navedenim razlozima.

Ocjena završnoga rada

Članak 19.

Izradba, Obrana te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada ocjenjuju se ocjenama: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1).
Ocjenom odličan (5) ocjenjuje se Izradba prihvaćena sukladno članku 7. stavku 8. ovoga pravilnika.
Učenik koji je iz Izradbe ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti Obrani, već se upućuje na ponovnu Izradbu s izmijenjenom temom.
Učenik koji je iz Izradbe ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz Obrane ocjenom nedovoljan (1) na sljedećem će roku ponavljati Obranu bez ponavljanja Izradbe.
Ne ocjenjuje se učenik koji je prijavio Obranu, ali joj nije pristupio.
Učenik je s uspjehom izradio i obranio završni rad kada je i iz Izradbe i iz Obrane ocijenjen prolaznom ocjenom.
Opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada aritmetička je sredina ocjena Izradbe i Obrane.

Svjedodžba o završnome radu

Članak 20.

Učeniku koji je obranio završni rad izdaje se svjedodžba o završnome radu. Svjedodžba o završnome radu je isprava kojom se potvrđuju stečene strukovne kompetencije i završetak srednjega obrazovanja u strukovnom programu.
Svjedodžbu o završnome radu izdaje Škola, a potpisuje ju ravnatelj Škole.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU ZAVRŠNOGA RADA

Prosudbeni odbor

Članak 21.

Radnje u svezi s organizacijom i provedbom Izradbe i Obrane u Školi obavlja Prosudbeni odbor koji čine ravnatelj Škole, koji je ujedno i predsjednik Prosudbenog odbora te predsjednici i članovi svih Povjerenstava.
Prosudbeni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje popis učenika za Obranu;
 • određuje zadaće i način rada Povjerenstava te zaprima i pohranjuje pisane dijelove završnih radova;
 • osigurava prostorije za provođenje Obrane;
 • nadzire provođenje i osigurava pravilnosti postupka provedbe Obrane;
 • informira učenike o postupku provođenja Obrane;
 • pravovremeno dostavlja rezultate Obrane učenicima;
 • utvrđuje konačnu ocjenu Izradbe, konačnu ocjenu Obrane te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnoga rada za svakoga učenika na prijedlog Povjerenstava

Ravnatelj Škole saziva sjednice Prosudbenoga odbora i rukovodi njima.
Prosudbeni odbor može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova.
Odluka Prosudbenoga odbora je pravovaljana ako za nju glasuje većina od ukupnoga
broja članova.

Povjerenstvo

Članak 22.

Obrana se provodi pred Povjerenstvom kojega čine predsjednik te dva ili četiri člana iz
redova nastavnika struke od kojih jedan vodi Zapisnik.
Učenik brani svoj završni rad pred Povjerenstvom čiji je predsjednik ili član njegov
mentor.
Povjerenstva imenuje ravnatelj Škole najkasnije do 30. studenoga za sve rokove u tekućoj školskoj godini.
Iznimno, ravnatelj Škole dio predsjednika i članova Povjerenstava može imenovati i do trenutka početka provedbe Obrane.
Za člana Povjerenstva može biti imenovana i osoba koja nije zaposlenik Škole ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • izvodi dio stručno-teorijskoga ili praktičnoga dijela nastavnoga programa u Školi u kojoj se provodi obrana
 • mentor je učenika Škole na provedbi praktične nastave kod poslodavca,
 • član je sektorskog vijeća,
 • predstavnik je tvrtke s kojom je Škola sklopila ugovor o suradnji.

Na rad Povjerenstva i Prosudbenog odbora odgovarajuće se primjenjuje Poslovnik o radu kolegijalnih tijela. Povjerenstvo odlučuje u punom sastavu većinom glasova.
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog:

 • ocjene Izradbe na prijedlog mentora određenoga učenika,
 • ocjene Obrane,
 • općega uspjeha iz izradbe i obrane završnoga rada.

Članak 23.

Predsjednik Povjerenstva:

 • provjerava uređenost prostorije za Obranu,
 • daje učenicima odgovarajuće upute za Obranu i upozorava ih na pridržavanje propisanih pravila i uputa,
 • opominje i udaljava učenika, unosi u Zapisnik i o tome obavještava predsjednika Prosudbenoga odbora,
 • nakon završetka Obrana potpisane Zapisnike uručuje predsjedniku Prosudbenog odbora.

V. PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Članak 24.

Ako učenik na Obrani koristi elektronska, odnosno druga nedopuštena sredstva, ometa
tijek Obrane ili obavlja druge nedopuštene radnje, Povjerenstvo ga može opomenuti ili udaljiti s Obrane, što se upisuje u Zapisnik.
O slučaju udaljenja s Obrane predsjednik Povjerenstva odmah obavještava predsjednika Prosudbenoga odbora.
O udaljenju s Obrane Prosudbeni odbor donosi konačno rješenje u roku 24 sata od uda- ljenja s Obrane.

Članak 25.

Učenik koji smatra da su tijekom postupka Obrane značajno povrijeđene odredbe ovog pravilnika ili drugog propisa koji se odnosi na Izradbu i Obranu, ima pravo uložiti pisani prigovor Prosudbenome odboru u roku 24 sata od završetka Obrane.
O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka, u roku 24 sata od primitka prigovora, odlučuje Prosudbeni odbor donošenjem rješenja koje je konačno.

VI. DOKUMENTACIJA

Članak 26.

Škola vodi dokumentaciju o provedbi izradbe i obrane završih radova koju propisuje
ministarstvo nadležno za obrazovanje.
Podaci o Izradbi i Obrani, kao i ocjene Izradbe, Obrane i općega uspjeha iz izradbe i
obrane završnoga rada upisuju se u matičnu knjigu učenika i u e-Maticu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ovaj pravilnik donosi Školski odbor većinom glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Članak 29.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju završnog ispita od 30. ožujka 1995. osim za učenike koji su do veljače 2010. godine stekli uvjete za polaganje završnog ispita, a koji mogu polagati završni ispit po odredbama pravilnika o polaganju završnog ispita najkasnije do kraja 2010. godine.

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednik Školskog odbora:
________________________
Ankica Jovanović, prof.

KLASA:003-08/09-01/12
URBROJ:2170-56-09-02-1

Ovaj pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 08.prosinca 2009. te je istog dana stupio na snagu.

Ravnatelj:
______________
Darko Bašić,prof.