Temeljem članaka 28. i 82. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Odluke Školskog odbora Klasa:003-05/15-06/11,urbroj:2170-56-15-02-1 od 16.6. 2015., Odluke Školskog odbora klasa:003-05/21-01/02,urbroj:2170-56-21-02-1 od 09.12.2021., Školski odbor na sjednici održanoj 09.12.2021. godine donosi pročišćeni tekst Kućnog reda

K U Ć N I  R E D

I. Opće odredbe

Članak 1.

Kućnim redom utvrđuju se pravila i obveze ponašanja u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka (u daljnjem tekstu Škola), unutarnjem i vanjskom prostoru Škole, dolazak i boravak učenika, odmori učenika, ulazak drugih osoba u Školu, pravila međusobnih odnosa učenika i radnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja te način postupanja prema imovini.

Članak 2.

Odredbe Kućnog reda provode se sukladno Zakonu koji regulira područje odgoja i obrazovanja, Statuta Škole, Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u školi i ostalim provedbenim propisima kojima se regulira područje odgoja i obrazovanja.
Odredbe Kućnog reda primjenjuju se na sve osobe tijekom njihovog boravka u Školi i na lokacijama gdje se obavlja nastava, laboratorijske vježbe, praktična nastava i na mjestima na kojima se učenici nalaze u organizaciji Škole kao što su izleti, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti.

Članak 3.

Razrednici su dužni početkom školske godine upoznati učenike i roditelje (skrbnike) s pravima i obvezama koje proizlaze iz Kućnog reda.
Ravnatelj je dužan upoznati Vijeće učenika, Vijeće roditelja i Nastavničko vijeće.

Članak 4.

Radnici i učenici dužni su se u Školi i izvan Škole ponašati kulturno, čuvati osobni ugled i ugled Škole.

II. Boravak u prostoru Škole
Članak 5.

Učenici i radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena.

Članak 6.

Učenici dolaze u Školu s potrebnim knjigama i školskim priborom, uredni i pristojno odjeveni sukladno propisima iz zaštite na radu.
Radnici Škole dužni su primjereno se odijevati sukladno propisima iz zaštite na radu.

U prostoru Škole zabranjeno je:
– Pušenje u prostorijama i dvorištu Škole,
– Nošenje sredstava,opreme i uređaja koji mogu ugroziti život učenika i radnika
izazvati požar ili eksploziju,
– Pisanje po zidovima i inventaru Škole,
– Bacanje otpadaka izvan koševa za otpatke,
– Unošenje,konzumiranje,raspačavanje raznih sredstava ovisnosti
(alkohol,cigarete,narkotička sredstva i drugo),
– Korištenje mobitela za vrijeme nastave,
– Igranje igara na sreću,kartanje,
– Unošenje ili prikazivanje neprimjerenih sadržaja u bilo kojem obliku,
– Dovođenje životinja u prostorije i školski okoliš,
– Međusobno vrijeđanje i nasilničko ponašanje.

III.Učenici

Članak 7.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada.
Učenici ulaze u Školu 10 minuta prije početka nastave.
Na znak zvona dolaze pred učionicu – radionicu koju otvara predmetni nastavnik.
Učenici koji su zakasnili na nastavu mogu ući u učionicu i ispričati se nastavniku.
Svako kašnjenje učenika nastavnik je dužan evidentirati u dnevnik rada.

Članak 8.

Ako od početka nastavnog sata prođe više od 5 minuta,a nastavnik ne dođe na sat,predstavnik učenika može obavijestiti voditelja nastave ili dežurnog nastavnika.
Odsutnom nastavniku određuje se zamjena.
Ukoliko zamjenu nije moguće odrediti učenici su dužni postupiti sukladno naputku voditelja nastave.

Članak 9.

Učenik je dužan:

-U Školi,na javnom mjestu i u međusobnim odnosima s radnicima Škole,učenicima i drugim osobama,postupati i ponašati se prema pravilima lijepog ponašanja i kulturnog ophođenja,
-Svojim ponašanjem čuvati osobni ugled i ugled Škole,
-Održavati čistima i urednima prostor Škole,
-Čuvati školsku i privatnu imovinu,
-Dolaziti uredan u Školu,
-Učenici su dužni prije početka sata sačekati nastavnika ispred učionice prema rasporedu sati,
-Nositi na nastavu udžbenike,priručnike,bilježnice i drugi pribor,
-Kulturno se ponašati u učionici-radionici i poštivati upute nastavnika za rad na siguran način,
– U školskim radionicama učenici nose posebno radno odijelo – mantil i dužni su pridržavati se mjera zaštite na radu.

Članak 10.

Učenici koji posjeduju mobilne aparate dužni su iste prije ulaska u učionicu odnosno radionicu isključiti i spremiti.
Nije dopušteno na nastavnom satu korištenje mobitela (razgovor, igrice, slanje poruka, fotografiranje i snimanje, slušanje glazbe i slično). Osim mobitela nije dopušteno unošenje i korištenje na nastavnom satu niti drugih elektroničkih uređaja (laptop,tablet,fotoaparat, MP3 i slično).
Učenicima,radnicima Škole zabranjeno je bez suglasnosti ravnatelja,snimanje i objavljivanje snimaka,kao i objava tekstova ili snimaka koji narušavaju ugled Škole na svim elektroničkim medijima i tiskovinama.

Članak 11.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati,šaptati,dovikivati se,prepirati i šetati po razredu ili hodnicima Škole.
Za vrijeme trajanja nastavnog sata učenik može napustiti učionicu samo uz odobrenje nastavnika.
Učenici su dužni kretati se hodnicima mirno i tiho kako ne bi ometali nastavu.

Članak 12.

Učenik koji ometa odgojno-obrazovni rad predmetima koje nije odobrio odgojno-obrazovni radnik obvezan je predati te predmete odgojno-obrazovnom radniku koji će ih vratiti učeniku na kraju nastavnoga sata.
Predmete opasne za zdravlje i život učenik je obvezan odmah predati odgojno-obrazovnome radniku. Razrednik, ravnatelj ili stručni suradnik obvezan je pozvati roditelja učenika i uručiti mu predmet, a u slučaju potrebe obavijestiti i nadležnu policijsku postaju.
Odgojno-obrazovni radnik obvezan je prilagoditi svoje postupanje prema učeniku s teškoćama u skladu s mogućnostima i teškoćama učenika.

Članak 13.

Učenicima nije dopušteno ulaziti u školsko dvorište prijevoznim sredstvima.
Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u školu nepoznate osobe.
Učenik može ući u zbornicu samo na poziv nastavnika.

Članak 14.

Kod napuštanja učionice-radionice učenici trebaju ponijeti svoje stvari,a svoje radno mjesto ostaviti čisto.
Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 15.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati.
Mali odmor traje 5 minuta,a veliki 20 minuta.
Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati školsku zgradu,a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

Članak 16.

U učionici, kabinetu, laboratoriju i radionici učenici, u pravilu, ne smiju ostati sami bez predmetnog nastavnika.
Ako se organizira razredna nastava pa učenici ostaju u nastavnim prostorijama i u vrijeme odmora, dužni su čuvati imovinu i poštivati red i mir.

Članak 17.

Za učinjenu štetu na imovini odgovara počinitelj, a ako se on ne može utvrditi, nastalu štetu dužna je nadoknaditi skupina učenika ili cijeli razred koji je bio u prostoru u vrijeme nastanka štete.
Odluku o nadoknadi štete će donijeti Školski odbor.

Članak 18.

Zabranjeno je šaranje i prljanje zidova, klupa, stolova, učila i druge opreme. Otpaci se bacaju u za to postavljene košare.
Posebno pažljivo treba koristiti sanitarne prostore te paziti na njihovu čistoću.

Članak 19.

Školske objekte i opremu posjetitelji mogu razgledavati samo po odobrenju ravnatelja Škole i uz pratnju djelatnika Škole.

IV.Radno vrijeme
Članak 20.

Radno vrijeme počinje u 7 sati, a završava u 21 sat.
Jutarnja smjena traje od 7 do 15 sati. Popodnevna smjena traje od 13 do 21 sat.
Radno vrijeme nastavnika određeno je rasporedom sati.
Nastavnici ne smiju samovoljno mijenjati ili prilagođavati raspored sati.
Administrativna pitanja učenici rješavaju u Općem uredu i tajništvu Škole svaki dan prema rasporedu i smjeni u kojoj Škola radi.

Članak 21.

Svi radnici Škole dužni su se pridržavati radnog vremena.
Nastavnici održavaju nastavu prema rasporedu sati, a u slučaju opravdane spriječenosti dužni su pravovremeno obavijestiti ravnatelja ili voditelja nastave radi eventualne zamjene.
Nenastavno osoblje u slučaju opravdane spriječenosti dolaska na posao dužno je pravovremeno obavijestiti ravnatelja ili tajnika Škole.

Članak 22.

Predmetni nastavnici i razrednici daju informacije roditeljima(skrbnicima) prema tjednom rasporedu koji se objavljuje na školskim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Tijekom popravnih,predmetnih,razrednih ispita roditelji(skrbnici) učenika ne smiju boraviti u prostoru Škole.

Članak 23.

Zadržavanje u školskim prostorijama izvan radnog vremena nije dopušteno, osim uz ravnateljevo odobrenje.

V.Dežurstvo,sigurnost,zaštita od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja

Članak 24.

Dežurni nastavnici i osoblje Škole dužni su skrbiti o sigurnom boravku i radu učenika u Školi.
Nastavnik ne smije udaljiti učenika s nastavnog sata zbog ometanja nastave, već treba istog upozoriti na neprihvatljivost ponašanja.
U slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja učenika,nastavnik će istog uputiti školskom psihologu ili pedagogu koji će obaviti razgovor sa učenikom i po potrebi sa roditeljima(skrbnicima) učenika.
Školski psiholog i pedagog dužni su izvijestiti razrednika učenika o poduzetim mjerama.

Članak 25.

Za vrijeme boravka učenika u Školi dežuraju dva nastavnika u unutarnjem prostoru Škole koje odredi ravnatelj mjesečnim rasporedom dežurstava.
Na ulazu u Školu i školskom dvorištu dežura spremačica odnosno domar ili radnik kojega odredi ravnatelj mjesečnim rasporedom dežurstava.

Obveze dežurnih osoba:
-brinu o redovitom odlasku i dolasku nastavnika i učenika s nastave,
-brinu se o redu u Školi i poštivanju Kućnog reda,
-daju obavijesti učenicima,roditeljima i strankama,
-obilaze školsku zgradu(hodnike itd),
-dežuraju na ulazu u školsku zgradu i školskom okolišu,
-zapažanja unose u knjigu dežurstva.

Članak 26.

U Školi je zabranjena izravna ili neizravna diskriminacija, poticanje na diskriminaciju, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, segregacija ili bilo koji oblik diskriminacije učenika i djelatnika Škole.
U Školi će se stvarati pretpostavka za ostvarivanje jednakih mogućnosti svakog učenika i djelatnika kao i zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta,izražavanja ili spolne orijentacije.
Diskriminacijom po bilo kojoj osnovi iz stavka 2. ovog članka smatra se postupanje kojim se učenik ili radnik škole stavlja ili je bio stavljen ili bi mogao biti stavljen u nepovoljniji odnos od druge osobe u usporedivoj situaciji.
Uznemiravanje kao oblik diskriminacije je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz st.2. ovog članka koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovog članka, treba svoje saznanje priopćiti ravnatelju ili stručnim suradnicima.

Članak 27.

U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.
Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovog članka.
U slučaju nasilničkog ponašanja nastavnici i stručni suradnici upozoriti će osobu da prestane s takvim ponašanjem.
Ako osoba i nakon upozorenja nastavi s istim ponašanjem, treba tražiti da se ista udalji iz prostora Škole.
Ako se osoba ne udalji treba se obratiti za pomoć najbližoj policijskoj postaji.

Članak 28.

U slučaju ozljede (bilo da je nastala neprimjerenim ponašanjem, nasilničkim činom ili slično) na mjestu nesreće potrebno je napisati iskaz o nezgodi.
Iskaz je dužna napisati bilo koja odrasla osoba koja je prisustvovala događaju.

VI. Način postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u
poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava
nadležnim tijelima

Članak 29.

U slučajevima sumnje da je došlo do tjelesnog i emocionalnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, nesavjesnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika (u daljnjem tekstu: nasilno postupanje) odgojno-obrazovni radnici, a po potrebi i suradnici u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu te ravnatelj u suradnji s nadležnim institucijama i tijelima obvezni su pokrenuti postupak radi zaštite prava učenika.
Članak 30.

U slučaju nasilja među učenicima, zaštitu prava učenika osigurat će odgojno obrazovni radnici i ravnatelj postupajući u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima odnosno skupom postupaka i mjera koje su predvidjela nadležna tijela te propisima na snazi.

Članak 31.

U slučajevima povrede prava učenika iz članka 29. ovog Kućnog reda, školska ustanova obvezna je izvijestiti sljedeća tijela: Nadležni županijski ured za poslove odgoja i obrazovanja, Zavod za javno zdravstvo u djelatnosti školske medicine, Centar za socijalnu skrb, tim školske medicine, policijsku postaju i nadležno ministarstvo.

Članak 32.

U slučajevima nasilnog postupanja potrebno je postupiti na sljedeći način:
a) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijavljenoga nasilnog postupanja obvezan je obavijestiti roditelje te ih izvijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje je do tada doznao, kao i o aktivnostima i mjerama koje školska ustanova poduzima,
b) zaduženi odgojno-obrazovni radnik pratit će učenika u slučaju da se on mora prevesti u liječničku ustanovu prije dolaska roditelja,
c) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijave odnosno dojave nasilnog postupanja obavit će razgovor s učenikom žrtvom nasilnog postupanja, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće,
d) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik odmah nakon prijave odnosno dojave nasilnog postupanja obavit će razgovor s učenikom počiniteljem nasilnog postupka, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće,
e) ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik obavit će razgovor s drugim učenicima ili odraslim osobama koje imaju informacije o učinjenome nasilnom ponašanju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i vremensko trajanje nasilja,
f) u razgovoru s učenicima odgojno-obrazovni radnici školske ustanove obvezni su pažljivo postupati, poštujući učenikovo dostojanstvo, privatnost i pružajući potporu svim sudionicima,
g) ako je riječ o osobito teškom obliku ili intenzitetu nasilnog postupanja koje je izazvalo ili može izazvati traumu u učenika koji su žrtve nasilnog događaja ili u drugih učenika koji su svjedočili tom događaju, potrebno je izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja koje će u slučaju potrebe osigurati pružanje odgovarajuće psihološke/stručne ili socijalno-pedagoške/psihološke pomoći, a po potrebi i druga nadležna ministarstva,
h) ako je riječ o učeniku s teškoćama, odgojno-obrazovni radnici obvezni su poštovati sve posebnosti vezane uz te teškoće.

Članak 33.

U slučajevima nasilnog postupanja iz članka 29. tijekom razgovora predstavnika policije s učenicima žrtvama ili počiniteljima nasilnog postupanja
obvezno treba biti prisutan roditelj/skrbnik učenika, udomitelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili stručna osoba centra za socijalnu skrb.
Iznimno, kada osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može ili ne želi biti nazočna razgovoru s predstavnikom policije, uz njezino odobrenje razgovor u školskim prostorima može se obaviti u nazočnosti ravnatelja ili odgojno-obrazovnog radnika kojeg odredi ravnatelj.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti nazočna razgovoru s učenikom ako postoji sumnja da je počinila djelo na njegovu štetu.
Do dolaska osobe iz stavka 1. ovoga članka u čijoj je prisutnosti potrebno obaviti razgovor, s učenikom će biti odgojno-obrazovni radnik kojeg odredi ravnatelj.

Članak 34.

U slučajevima slučaju nasilnog ponašanja među učenicima ravnatelj, razrednik ili stručni suradnik obvezan je:
a) odmah izvijestiti roditelje učenika koji je žrtva nasilja i roditelje učenika koji je počinio nasilje o mogućim oblicima stručne pomoći učeniku u školi i/ili izvan nje;
b) osigurati stručnu pomoć učeniku koji je žrtva nasilja i učeniku koji je počinio nasilje.
Razrednik, stručni suradnik ili drugi odgojno-obrazovni radnik kojeg zaduži ravnatelj obvezni su:
– upozoriti učenika koji je počinio nasilje na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja te ga savjetovati i poticati na promjenu takvoga ponašanja;
– obratiti posebnu pozornost upućuje li izjava učenika koji je počinitelj nasilja na sumnju da je on žrtva zanemarivanja, odgojne zapuštenosti ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje i o tome obavijestiti ravnatelja koji će izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb, a u sumnji na počinjenje kažnjive radnje izvijestiti policiju;
– obratiti posebnu pozornost upućuje li izjava učenika koji je počinitelj nasilja na učestale ili viševrsne propuste u njegovu odgoju odnosno na sumnju da je on žrtva zanemarivanja, odgojne zapuštenosti ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje i o tome obavijestiti ravnatelja koji će odmah izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb i zatražiti da isto tijelo u skladu sa svojim ovlastima dodatno procijeni stanje te prema svojoj procjeni pokrene predviđene postupke obiteljsko-pravne zaštite toga maloljetnog djeteta, a u sumnji na počinjenje kažnjive radnje izvijestiti policiju;
– izvijestiti roditelje učenika koji je počinio nasilje o događaju te naglasiti neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja, savjetovati ih s ciljem promjene ponašanja djeteta te ih pozvati na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć u školi ili izvan nje (nadležni tim školske medicine, centar za socijalnu skrb, obiteljski centar i slična obiteljska savjetovališta, kao i ustanove koje se bave zaštitom djece), izvijestiti ih o dužnostima postupanja školske ustanove koje proizlaze iz propisa vezanih uz obiteljsko-pravnu zaštitu maloljetne djece.

Članak 35.

U slučaju vršnjačkog nasilja odgojno-obrazovni radnici obvezni su organizirati razgovore, radionice ili savjetovanja za učenike s ciljem pomirenja učenika, stvaranja prijateljskog okruženja, razvoja tolerancije, poštovanja različitosti te primjene nenasilne komunikacije.
U slučaju povrede prava na zaštitu od diskriminacije odgojno-obrazovni radnici i ravnatelj obvezni su postupati u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije.
O svim poduzetim aktivnostima i mjerama te svojim opažanjima odgojno-obrazovni radnici obvezni su voditi službene bilješke koje će u pisanom obliku predati ravnatelju, a na zahtjev dostaviti drugim nadležnim tijelima.

Članak 36.

U slučaju ponovljenoga nasilnog postupanja učenika školska ustanova obvezna je bez odgode, a u suradnji s liječnikom školske medicine i nadležnim centrom za socijalnu skrb, uputiti učenika koji je počinio nasilje na postupak procjene rizičnosti ponašanja, mentalnog i fizičkog zdravlja te obiteljskih prilika.

VII. Školska imovina

Članak 37.

Za školski inventar, opremu i dokumentaciju za vrijeme boravka u Školi odgovaraju zadužene osobe, a poslije radnog vremena domar Škole.
Prenošenje inventara i opreme iz jedne prostorije u drugu odobrava ravnatelj uz znanje zadužene osobe i uz odgovarajuću evidenciju.

Članak 38.

Radnicima Škole strogo je zabranjeno iznositi materijal i sredstva koja pripadaju Školi.
Iz Škole se ne smiju bez odobrenja ravnatelja, iznositi nastavna sredstva,učila,matične i razredne knjige kao i službena dokumentacija.
Iznošenje sredstava i materijala iz školskih prostora u službene svrhe treba odobriti ravnatelj.

Članak 39.

Ključeve učionica, praktikuma i radionica koji se nalaze u zbornici ili u uredu voditelja nastave koriste nastavnici prema rasporedu sati, a poslije nastave dužni su ih vratiti na mjesto. Ključevima svih školskih prostorija raspolaže domar Škole.

Članak 40.

Ormarići s lijekovima i sanitetskim materijalom za pružanje prve pomoći nalaze se u općem uredu, u radionicama i u kabinetu za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Ormarićima rukuju samo ovlaštene osobe.
Na određenim mjestima u Školi postavljeni su vatrogasni aparati koji se koriste samo u slučaju požara. O ispravnosti vatrogasnih aparata brine se domar Škole.
U slučaju požara treba upotrijebiti aparate i odmah (hitno) obavijestiti vatrogasnu službu.
U slučaju opće ili zračne opasnosti ili elementarne nepogode sve osobe zatečene u Školi dužne su se ponašati tako da se organizirano zaštite životi i imovina, slušajući pri tome upute ravnatelja i drugih ovlaštenih osoba.

Članak 41.

Električne uređaje, rasvjetna tijela, sklopke, osigurače, razvodne ploče i drugu školsku opremu smiju dirati samo za to ovlaštene osobe.
Svaku uočenu neispravnost opreme,instalacija,građevinskog objekta učenici i radnici,moraju prijaviti nadležnoj osobi tj.ravnatelju,tajnici ili voditelju.

Članak 42.

Telefonske linije i školski telefaks koriste se samo za službeno komuniciranje.
Iznimno, radnici Škole mogu koristiti telefon za kratke privatne razgovore na području Rijeke, a treba ih ograničiti na najnužnije.

Članak 43.

Tehničko i pomoćno osoblje Škole dužno je održavati prostorije i okoliš Škole u najboljem redu.
Spremačice su dužne prijaviti domaru odnosno djelatniku na održavanju sva oštećenja na zgradi ili opremi.
Domar odnosno djelatnik na održavanju zaduženi su za zagrijavanje prostorija.
Domar je dužan otvoriti školsku zgradu pola sata prije početka rada u Školi.

Članak 44.

Školski pribor i osobne dokumente koje učenici slučajno ostave (zaborave) u Školi, spremačice su dužne predati tajništvu Škole koje ih vraća vlasnicima.

VIII. Polaznici obrazovanja odraslih

Članak 45.

Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju na polaznike obrazovanja odraslih.

IX. Kršenje kućnog reda

Članak 46.

Postupanje prema odredbama ovog Kućnog reda sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.
Radnik Škole koji se ne bude pridržavao odredaba ovog Kućnog reda odgovoran je za povredu radne obveze sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o radu.
Učenik koji postupi suprotno odredbama ovog Kućnog reda odgovoran je prema Statutu Škole i propisima koji reguliraju donošenje pedagoških mjera.
Osobu koja se za vrijeme boravka u Školi ne bude pridržavala odredaba ovog Kućnog reda, dežurni nastavnik ili ravnatelj udaljit će iz prostora Škole.

X. Prijelazne i završne odredbe

Članak 47.

Ravnatelj Škole neposredno nadzire primjenu ovog Kućnog reda.

Članak 48.

Izrazi koji se koriste u Kućnom redu za osobe u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 49.

Ovaj Kućni red stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole ili školskim mrežnim stranicama.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu Klasa: 003-08/08-01/06, Ur.broj: 2170-56-08-02-1 od 31. listopada 2008. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu Klasa:003-05/11-06/02, Ur.broj:2170-56-11-02-1 od 06.travnja 2011.godine.

Predsjednik Školskog odbora: Ratko Božić, mag.educ.

Pročišćeni tekst Kućnog reda objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 09.12. 2021. godine, a stupa na snagu dana_17.12. 2021. godine.

Ravnatelj: Darko Bašić, prof.

Klasa:003-05/21-01/03
Ur.Broj:2170-56-21-02-1