Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01.i 39/09.), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( NN 25/13.,72/13.,151/13.,9/14. i 40/14.), Školski odbor na sjednici održanoj dana 15.svibnja 2014. godine donosi slijedeće

Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim
pravima radnika

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika ( u daljnjem tekstu: pravilnik) utvrđuju se prava radnika Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka ( u daljnjem tekstu:Škola) na plaću i ostala materijalna prava.

II PLAĆA

Članak 2.

Plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Visina osnovice za izračun plaće utvrđuje se Kolektivnim ugovorom.
Vrijednost koeficijenata utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Članak 4.

Plaća radnika u Školi obračunava se prema sljedećim koeficijentima :

Položaji I vrste

1.ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika 1,920

Radna mjesta I vrste

1. nastavnik, stručni suradnik – savjetnik 1,614
2. nastavnik, stručni suradnik – mentor 1,481
3. nastavnik, stručni suradnik 1,325
4. nastavnik, stručni suradnik – bez položenog stručnog ispita 1,124
5. nastavnik, stručni suradnik-bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,124

6. tajnik ustanove 1,212
6. voditelj računovodstva 1,232
7.strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili
preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s VŠS prema
ranijim propisima – savjetnik 1,341
8. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili
preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s VŠS prema
ranijim propisima – mentor 1,254
Radna mjesta II vrste

1. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili
preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s VŠS prema
ranijim propisima 1,164
2. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili
preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s VŠS prema
ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 0,984
3.voditelj računovodstva 1,086

Radna mjesta III vrste

1. strukovni učitelj – mentor 1,090
3. strukovni učitelj 1,034
4. strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita 0,863
5. suradnik u nastavi 1,004
6. administrativni referent 0,824
7. domar,ložač,školski majstor 0,776

Radna mjesta IV vrste

1. pomoćno-tehnički radnik 0,601
2. spremačica 0,601

Članak 5.

Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada u razdobljima koja ne smiju biti duža od mjesec dana. Ako Kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno, plaća se za prethodni mjesec isplaćuje do petnaestog dana u mjesecu.

Članak 6.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine radniku se mora uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.
U slučaju neisplate plaće, naknade plaće ili otpremnine ili njihove djelomične isplate radniku se mora do kraja mjeseca u kojem su ove isplate trebale biti izvršene, uručiti obračun iznosa koji je trebao biti radniku isplaćen. Ovaj obračun ima značaj vjerodostojne isprave.

Članak 7.

Visina plaće nije tajna.

Članak 8.

Svakom radniku izdaje se rješenje o plaći sukladno članku 2. ovog pravilnika. Rješenje o plaći izdaje ravnatelj.

Uvećanje plaće

Članak 9.

Osnovna plaća radnika u školi za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom ili nedjeljom, smjenski rad, rad u dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom uvećava se za postotak utvrđen Kolektivnim ugovorom.

III OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Članak 10.

Radnik ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog:
– godišnjeg odmora;
– plaćenog dopusta;
– državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom;
– obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje je upućen od strane poslodavca;
– obrazovanja za potrebe sindikalne aktivnosti;
– zastoja u poslu do kojeg je došlo bez njegove krivnje; i
– drugih slučajeva utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom.

Ova naknada odgovara osnovnoj plaći koju bi radnik ostvario da je radio redovno radno vrijeme.

Članak 11.

Ako je radnik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje.
Naknada u 100% iznosu njegove plaće u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje, pripada radniku kada je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Regres
Članak 12.

Radniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ako je to utvrđeno Kolektivnim ugovorom.

Otpremnina
Članak 13.

Radniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice, odnosno prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Troškovi prijevoza
Članak 14.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, odnosno prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Naknada za korištenje privatnog automobila
Članak 15.

Ako je radniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknaditi će mu se troškovi sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske u visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Dnevnice i naknada troškova putovanja
Članak 16.

Kad je radnik upućen na službeno putovanje u zemlji i inozemstvo, pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.
Visina dnevnice za putovanje u zemlji, za sve korisnike državnog proračuna, utvrđuje se posebnim propisom.
Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo utvrđuje se na način kako je to utvrđeno za zaposlene u državnoj upravi.

Nagrada za vjernost službi
Članak 17.

Radniku se za vjernost službi, isplaćuje jubilarna nagrada prema uvjetima utvrđenim Kolektivnim ugovorom.

Pomoć
Članak 18.

Radnik ili njegova obitelj imaju pravo na financijsku pomoć u slučaju:
– smrti radnika koji izgubi život u obavljanju ili povodom obavljanja rada
– smrti radnika
– smrti supružnika,djeteta ili roditelja

Članak 19.

Radnik ima pravo na pomoć u slučaju:
– nastanka teške invalidnosti radnika, malodobne djece ili supružnika
– bolovanja dužeg od 90 dana
– pokrića troškova liječenja, pokrića troškova prilikom nabavke medicinskih pomagala ili lijekova u inozemstvu
– rođenja djeteta
ako je to utvrđeno Kolektivnim ugovorom.

Članak 20.

Radnici imaju i druga materijalna prava ukoliko su utvrđena Kolektivnim ugovorom.

IV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se način i po postupku utvrđenim za njegovo donošenje.

Članak 22.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja , a članak 4. ovog pravilnika primjenjivat će se od 01.04.2014. godine.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Klasa:003-08/01-01/05, Ur.br:2170-56-02-01-1 od 27. lipnja 2001. godine,Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Klasa:003-08/02-01/01, Ur.Broj:2170-56-02-02-1 od 14. veljače 2002. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Klasa:003-05/13-01/08, Ur.Broj:2170-56-13-02-1 od 06. lipnja 2013. godine.

Klasa:003-05/14-01/02
Ur.Broj:2170-56-14-02-1

Predsjednica Školskog odbora:
_________________________
Ankica Jovanović,prof.