Klasa:003-06/13-01/12

Ur.broj:2170-56-13-02-1

Rijeka,06.lipanj  2013.

 

Na temelju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/2010),članaka 9.iI 10.Uredbe o satavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011)Školski odbor na sjednici održanoj 06.lipnja 2013. donosi slijedeću  odluku

 

ODLUKA

O PROCEDURI NABAVE ROBA I USLUGA

 

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura nabave roba i usluga u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka (u daljnjem tekstu: Škola), osim ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije drugačije uređeno.

Članak 2.

Iskazivanje potrebe za nabavu roba i usluga mogu predložiti svi zaposlenici Škole, osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

Članak 3.

Glavne faze nabave roba i usluga su:

 1. Narudžba robe i usluga
 2. Prijem robe,izvršenje usluge
 3. Plaćanje robe i usluga

 

I. Nabava robe i usluga

Članak 4.

Procedura nabave robe i usluga počinje popunjavanjem interne narudžbenice za nabavu roba i usluga, na način da se čitko ispune sve predviđene rubrike iste.

Zahtjev  mora biti potpisan od podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

S ciljem kvalitetnog planiranja, organiziranja i provedbe nabave, te evidentiranja provedbe,nabave roba i usluga provodi se po sljedećoj proceduri:

Interna narudžbenica se ispunjava za sve nabave bez obzira na izvor sredstava

financiranja (proračunska sredstva za redovno poslovanje, sredstva projekata,

donacije, vlastita sredstva od školarina, iznajmljivanja škol.prostora i sl.), kao i svrhu

za koju će se nabavljene robe, usluge i radovi koristiti.

Popunjenu internu narudžbenicu dostavlja se skladištaru Škole.

Temeljem dostavljene dokumentacije, ravnatelj/ica i računovođa  provjeravaju usklađenost  interne narudžbenice za nabavom s planom nabave te provjeravaju financijsko stanje.

Za nabavku usluga potrebno je dostaviti i ponudu, kada je ona zatražena i

dobivena od dobavljača.

Članak 6.

Jedan primjerak narudžbenice,uz ponudu ako postoji, obvezno se dostavlja računovodstvu.

Narudžbenice odobrava i potpisuje  ravnatelj Škole.

Članak 7.

Narudžbenica sadrži:

 1. podatke o naručitelju –Školi,
 2. podatke o podnositelju zahtjeva/narudžbenice
 3. datum narudžbe
 4. podatke o dobavljaču
 5. broj narudžbenice
 6. podatke o naručenoj robi/uslugama:
  6.1. redni broj
  6.2. naziv roba i usluga
  6.3. jediničnu mjeru
  6.4. količinu
  6.5. cijenu bez PDV-a
  6.6. iznos
 1. potpis ravnatelja/ice

 

II. Prijem robe

Članak 8.

Prijem robe vrši se u skladištu Škole.

Ukoliko skladištar  ne radi prijem robe vrši domar  ili administrator Škole .

Članak 9.

Skladištar vrši kontrolu primljene robe,po cijeni i količini.

Nakon prijema robe,a po odobrenju ravnatelja, ista se dostavlja podnositelju interne narudžbenice.

Pri usklađivanju narudžbe i otpremnice od dobavljača i ukoliko se pojave odstupanja tj. razlike pravi se dodatni dokument-Zapisnik o utvrđenim razlikama,kojeg sastavlja skladištar Škole.

Uz dostavu Zapisnika dobavljač se informira o utvrđenim razlikama.

Ako je roba oštećena i/ili ne zadovoljava po kvaliteti, roba se može vratiti dobavljaču ili tražiti popust.

Članak 10.

Nakon što se izda narudžbenica za obavljanje usluge,ravnatelj imenuje osobu koja prati izvršavanje usluge.

Nakon obavljene usluge imenovana osoba sastavlja zapisnik.

U zapisniku treba biti navedeno vrijeme i datum dolaska  i odlaska   izvršitelja usluge sa naznačenom količinom i vrstom utrošenog materijala.

Potpisani zapisnik predaje se putem urudžbenog zapisnika Škole u računovodstvo.

Zapisnik potpisuje osoba iz stavka 1.ovog članka i izvršitelj radova.

Računovođa kontrolira zapisnik sa pristiglim računom za izvršenu uslugu.

Članak 11.

Sastavni dio ove Odluke je obrazac interne narudžbenice.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Školskog odbora:

 

Ankica Jovanović,prof.

 

 

 

 

 

______________________________

                       PODNOSITELJ

 

INTERNA NARUDŽBENICA BROJ_________/20______

 

R.B. NAZIV CIJENA/KOM KOLIČINA UKUPNO s PDV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
                                                                                                                         Sveukupno

 

 

 PODNOSITELJ:   

____________________________

 

U Rijeci, ____________________

 PREGLEDAO SKLADIŠTAR:

____________________________

ODOBRIO RAVNATELJ:

____________________________
Darko Bašić, prof.el.teh.