Klasa:003-06/16-01/06

Ur.broj:2170-56-16-02-1

Rijeka, 18. travnja 2016.

 

Temeljem članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor na sjednici održanoj 18.4.2016.  donosi

 

Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

Članak 1.

Ovim se aktom utvrđuje obveza pojedinih službi Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (u nastavku: Škola) te propisuje procedura, odnosno način i rokovi praćenja i naplate prihoda i primitaka Škole.

Prihodi koje Škola naplaćuje su vlastiti prihodi od zakupa prostora,izdavanja duplikata svjedodžbi,polaganja završnog rada 3. put i izvođenja nastave u obrazovanju odraslih.

Ako škola ugovori zakup prostora ili izvođenje nastave u vrijednosti većoj od 20.000,00 kn godišnje, s kupcem ugovara instrument osiguranja plaćanja.

Članak 2.

Procedura iz članka 1. izvodi se po sljedećem postupku, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno:

Red. br. AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK
1 2 3 4 5
1. Dostava potrebnih podataka računovođi za formiranje  računa i  uplatnice Tajništvo,Voditelj obrazovanja odraslih Ugovor Tijekom godine
2. Izdavanje/izrada računa i uplatnice Računovodstvo,

Tajništvo

Račun, obrazac uplatnice Tijekom godine
3. Ovjera i potpis računa Ravnatelj Račun 2 dana od izrade računa
4. Slanje izlaznog računa i uplatnice Tajništvo, Voditelj obrazovanja odraslih Knjiga izlazne pošte 2 dana nakon ovjere
5. Unos podataka u

sustav (knjiženje izlaznih računa i evidentiranje obaveze polaznika obr.odr.)

Računovodstvo  Knjiga Izlaznih računa, Glavna knjiga,Evidencija polaznika obrazovanja odraslih Unutar mjeseca na koji se račun odnosi
7. Evidentiranje naplaćenih prihoda Računovodstvo Knjiga izlaznih računa, Glavna knjiga, Evidencija polaznika obrazovanja odraslih Tjedno
8. Praćenje naplate prihoda

(analitika)

Računovodstvo, Voditelj obrazovanja odraslih Izvadak po poslovnom računu, Evidencija polaznika obrazovanja odraslih Tjedno
9. Utvrđivanje stanja dospjelih i nenaplaćenih potraživanja/prihoda Računovodstvo, Voditelj obrazovanja odraslih Izvod otvorenih stavaka, Evidencija polaznika obrazovanja odraslih Mjesečno
10. Upozoravanje i izdavanje opomena i opomena pred tužbu Računovodstvo, Voditelj obrazovanja odraslih Opomene i opomene pred tužbu Tijekom godine
11. Donošenje odluke o prisilnoj naplati potraživanja Ravnatelj Odluka o prisilnoj naplati potraživanja Tijekom godine
12. Ovrha-prisilna naplata potraživanja u skladu s Ovršnim zakonom Tajništvo Ovršni postupak kod javnog bilježnika ili nadležnog suda 15 dana nakon donošenja Odluke

 

Članak 3.

Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi prihoda koje određeni dužnik ima prema Školi.

Tijekom narednih 30 dana računovodstvo nadzire naplatu prihoda po opomenama.

Članak 4.

Nakon što u roku od 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, računovodstvo o tome obavještava ravnatelja koji donosi Odluku o prisilnoj naplati potraživanja te se pokreće  ovršni postupak kod javnog bilježnika.

Ovršni postupak se pokreće za dugovanja u visini većoj od 500,00 kn po jednom dužniku.

Procedura iz stavka 1. izvodi se po sljedećem postupku:

Red. br. AKTIVNOST NADLEŽNOST DOKUMENT ROK
1 2 3 4 5
1. Utvrđivanje knjigovodstvenog stanja dužnika/prikupljanje podataka o poslovnom računu ili imovinskom stanju Računovodstvo Knjigovodstvene kartice Prije zastare potraživanja
2. Prikupljanje dokumentacije za
ovršni postupak
Računovodstvo

 

Knjigovodstvena kartica ili računi/ obračun kamata/opomena s povratnicom Prije zastare potraživanja
3. Izrada prijedloga za ovrhu Računovodstvo/Tajništvo Nacrt prijedloga za ovrhu Općinskom sudu ili javnom bilježniku Najkasnije dva (2) dana od pokretanja postupka
4. Ovjera i potpis
prijedloga za ovrhu
Ravnatelj Prijedlog za ovrhu Općinskom sudu ili javnom bilježniku
5. Dostava prijedloga za ovrhu Općinskom sudu ili javnom bilježniku Tajništvo Knjiga izlazne pošte Najkasnije dva (2) dana od izrade prijedloga
6. Dostava pravomoćnih rješenja o ovrsi FINI Računovodstvo Pravomoćno rješenje Najkasnije dva (2) dana od primitka pravomoćnih rješenja

 

Članak 5.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Škole.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ravnatelj:

                                                                                                      Darko Bašić,prof.