Klasa:003-06/13-01/11

Ur.broj:2170-56-13-02-1

Rijeka,6.lipanj 2013.

 

Na temalju članku 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti(NN 139/2010),članaka 9.i 10.Uredbe o satavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011)Školski odbor na sjednici održanoj 06.lipnja 2013. donosi slijedeću  odluku

 

ODLUKA

O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

Članak 1.

Procedurom stvaranja ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: Procedura) propisuje se

postupak stvaranja ugovornih obveza za nabavke roba i usluga, javne nabave i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (u daljnjem tekstu: Škola) i obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti, osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

Članak 2.

Ravnatelj/ica pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Školu. Iskazivanje potrebe za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu predložiti svi zaposlenici, stručna tijela i Školski odbor, osim ako posebnim propisom ili Statutom škole nije uređeno drugačije.

Članak 3.

Postupak zasnivanja obvezno-pravnih odnosa koji rezultiraju isporukom dobara/obavljanjem usluga, odabire ravnatelj Škole sukladno odredbama posebnog zakona i općih akata, zavisno o vrijednosti ugovorene robe, usluga ili radova:

– vrijednost do 20.000,00 kn ravnatelj ugovara samostalno;

– vrijednosti od 20.001,00 kn do 90.000,00 kn ugovaraju se prema prethodnoj odluci

Školskog odbora;

– vrijednosti preko 90.000,00 kn ugovaraju se uz prethodnu suglasnost Školskog odbor i osnivača.

Članak 4.

Ravnatelj/ica može ovlastiti osobu za pokretanje procedure stvaranja ugovornih obveza.

Članak 5.

Nakon što ravnatelj/ica utvrdi da je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom i planom nabave, ravnatelj/ica donosi odluku o pokretanju nabave odnosno ugovaranju ugovorne obveze.

Nakon provedbe nabave ili ugovaranja drugih obveza koja obvezuju Školu, ravnatelj/ica je obvezna izvijestiti Školski odbor o rezultatima koji su postignuti nabavom, odnosno ugovornim obvezama.

Članak 6.

Ukoliko postupak nabave roba i usluga ne podliježe postupku Javne nabave, odnosno nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) stvaranje obveza provodi se po sljedećoj proceduri:

  1. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE
Red.br. Aktivnost Nositelji Dokument Rok
1. Prijedlog za nabavu robe,usluga,radova Svi zaposleni Zahtjev Tijekom godine
Za školsku godinu do 15.9.
2. Provjera prijedloga u odnosu na financijski plan Ravnatelj
računovođa
Odobrenje DA ili NE 7 dana
3. Sklapanje ugovora/narudžba Ravnatelj Ugovor/narudžba 30 dana
4. Provjera ispunjenosti obveze Ravnatelj,skladištar,domar Dostavnica,primopredajni zapisnik 7 dana po izvršenju ugovorne obveze

 

Članak 7.

Ukoliko postupak nabave roba i usluga podliježe postupku Javne nabave, odnosno ispunjene su zakonske pretpostavke provođenja istog skladno sa Zakonom o Javnoj nabavi (Narodnenovine 90/11) stvaranje obveza provodi se po sljedećoj proceduri:

  1. STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE
Red.br. Aktivnost Nositelji Dokument Rok
1. Prijedlog za nabavu robe,usluga,radova Svi zaposleni Zahtjev s opisom potrebe odnosno svrhe Mjesec dana prije donošenja godišnjeg plana nabave
2. Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu robe,usluga,radova Povjerenstvo prem odluci ravnatelja odnosno Školskog odbora Tehnička i natječajna dokumentacija Preporuča se do početka godine u kojoj se pokreće postupak nabave, kako bi se s nabavom moglo odmah započeti
3. Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan Računovođa Financijski plan Prem Zakonu
4. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave Računovođa,tajnik Zahtjev s opisom potrebe Tijekom godine
5. Provjera da li je prijedlog u skladu sa planom nabave i fin.planom Računovođa Odobrenje DA/NE 7 dana od zaprimanja prijedloga
6. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave Ravnatelj Dopis s prijedlogom, te tehničkom i natječajnom dokumentacijom i odobrenjem ovlaštene osobe 7 dana od zaprimanja odgovora od zaposlenika na poslovima za financije
7. Provjera da li je tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi Tajnik Odgovor DA/NE Najviše 30 dana
8. Pokretanje postupka javne nabave Ravnatelj Objava natječaja Tijekom godine

 

 

Članak 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                    Predsjednica Školskog odbora:

                                                                            Ankica Jovanović,prof.