Klasa:003-06/12-01/04
Ur.Broj:2170-56-12-02-1
Rijeka, 08.ožujka 2012.
Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010), članka 9.i 10. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011.) Školski odbor na sjednici održanoj dana  08.3. 2012. godine donosi slijedeću odluku

                                                                                                                                 

O D L U K A
o pisanoj proceduri zaprimanja,provjere i plaćanja računa,
zaprimanje, odlaganje i čuvanje ugovora
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se pisana procedura zaprimanja,provjere i plaćanje računa u EIOŠ-Rijeka.

  1. Robu,za koju je izdana narudžbenica dobavljaču, preuzima skladištar Škole i na licu mjesta provjerava vrstu,količinu i kvalitetu-po izdanoj narudžbenici i dobivenoj dostavnici. Svojim potpisom na dostavnici potvrđuje primitak  i ispravnost dostavljene robe. Dostavnicu predaje računovođi Škole.
  2. Ispostavljen račun zaprima administratorica Škole i evidentira ga u urudžbenom zapisniku Škole.
  3. Račun dostavlja računovođi, koja račun kompletira sa narudžbenicom i dostavnicom, vrši matematičku i formalnu kontrolu i evidentira račun u knjizi ulaznih računa
  4. Račune koji će se platiti, računovođa prosljeđuje ravnatelju Škole, koji svojim potpisom potvrđuje da se plaćanje može izvršiti,
  5. Računovođa priprema naloge za plaćanje koje potpisuje ravnatelj, tj. odobrava plaćanje

Članak 2.

  1. Ugovori bilo koje vrste koji su zaprimljeni poštom, osobnom dostavom ili na drugi način , kao i ugovori koji su pisani u školi evidentiraju se u urudžbenom zapisniku Škole.
  2. Ugovori se urudžbiraju po klasama u skladu s Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata .

Klasa:003-04/                      (ugovori)
Klasa:112-04/                      (ugovori o djelu)
Klasa:112-03/                      (ugovor o radu na određeno)
Klasa:112-02/                      ( ugovor o radu na neodređeno)
Klasa:112-06/                      (ugovor o radu na određeno-pripravnik)

3.Ugovori nakon što su urudžbirani odlažu se u registrator. Čuvaju se u tajništvu ili
računovodstvu škole, dok se Ugovori o radu odlažu se u personalni dosje radnika.
Ugovori se čuvaju u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog
gradiva.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Predsjednica Školskog odbora:
Ankica Jovanović,prof.