Ako ne stanujete u Rijeci i bližoj okolici, a željeli biste se upisati u našu Školu, potražite smještaj u učeničkim domovima koji se nalaze blizu Škole:

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2011./12.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
KLASA: 602-03/11-06/00031
URBROJ: 533-09-11-0001
Zagreb, 27. travnja 2011.
Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 75/93., 92/96.,
48/99., 127/00., 15/01., 199/03., 79/07.), a u vezi s člankom 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu
središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 199/03., 30/04., 22/05., 44/06., 79/07., 5/08.,
27/08., 77/09.) i članka 134. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koje zastupa
ministar dr. sc. Radovan Fuchs donosi
ODLUKU
O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE
U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012.
I.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici
Hrvatskoj u školskoj godini 2011./2012.
II.
Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti
redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i
koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država.
Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih učilišta koji su
hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri
te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u
učeničkom domu.
Učenički dom prima i učenike strane državljane uz suglasnost Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa.
III.
Učenički dom do kraja mjeseca lipnja javno oglašava broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam
u dom za sljedeću školsku godinu.
Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja
pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe
sklopljenoga ugovora, a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite
stručne raščlambe ponašanja i uspjeha svakoga učenika.
Sa svakim učenikom, studentom odnosno korisnikom programa i usluga, učenički dom sklapa
ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
IV.
Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijama, a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u prethodnom obrazovanju i prema socijalnom statusu.
V.
Pravo izravnoga prijama iz točke IV. ove odluke ostvaruju sljedeće kategorije učenika:
– djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, temeljem članka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09.) pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa redovitih novčanih prihoda iz članka 88. stavka 1. točke 8. navedenoga zakona;
– djeca poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 2/07., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03.); djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona; djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma pod uvjetom da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruku svotu redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 5. ovoga zakona;
– učenici kojima su oba roditelja preminula;
– učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Za ostvarivanje prava iz stavka 1. alineje 1. ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima ovlaštenih tijela i službi sukladno članku 109. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
Za ostvarivanje prava iz stavka 1. alineje 2. ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela.
VI.
Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom iz točke IV. ove odluke ostvaruje se na sljedeći način:
– učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u sedmom i osmom razredu osnovne škole pomnožene s koeficijentom petnaest (15);
– učenik čiji je roditelj preminuo ostvaruje dodatnih 10 bodova;
– učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata s preko 50% oštećenja organizma ostvaruje dodatnih 10 bodova, što dokazuje odgovarajućim dokumentima nadležnih državnih tijela;
– učenik koji je osvojio jedno od 4. do 10. mjesta na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova;
– učenik koji je osvojio jedno od 1. do 3. mjesta na županijskom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ostvaruje dodatnih 10 bodova;
– učenik koji je u sedmom i osmom razredu osnovne škole imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje 5 dodatnih bodova;
– učenik s posebnim socijalnim statusom (što dokazuje rješenjem, potvrdom i sl.) ostvaruje dodatnih 10 bodova;
– učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovno školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje 5 dodatnih bodova po broju braće i sestara.
Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.
Iznimno, o posebnim uvjetima prijama u učenički dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni točkama V. i VI. Ove odluke ili se ne utvrde temeljem točke VII. Ove odluke, odlučuje ravnatelj doma analognom primjenom ovih mjerila.
VII.
Temeljem mjerila iz točke V. i VI. Ove odluke, učenički dom utvrđuje svoja mjerila za prijam i boravak u domu kojima se sukladno vrsti doma i na prijedlog ureda državne uprave u županiji i upravnog odjela nadležnog za školstvo u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnog za školstvo, utvrđuju i posebne prednosti za prijam po vrstama programa obrazovanja za potrebna zanimanja u županiji te drugi uvjeti prijama od općeg interesa u regiji.
Učenički domovi objavljuju natječaj za prijam učenika u pravilu istovremeno kada se objavljuje i natječaj za upis učenika u srednje škole.
Učenički domovi dogovaraju sadržaj natječaja s uredom državne uprave iz stavka 1. ove točke i zajednički objavljuju u organizaciji upravnog odjela iz stavka 1. ove točke.
VIII.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2010./2011. (Klasa: 602-03/10-06/00022; Urbroj: 533-09-10-0001 od 10. svibnja 2010. godine)
IX.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
dr. sc. Radovan Fuchs