Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-03/21-07/00118; URBROJ: 533-05-21-0002 od 01. rujna 2021. godine, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, dana 16. rujna 2021. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

  1. SPREMAČICA M/Ž

–     1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno
      
 UVJETI:   
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i člankom 6. Pravilnika o radu.
Uvjet za spremača/icu je:

  • potrebna stručna sprema: NSS
  • potrebna vrsta obrazovanja: završena osnovna škola

Uz pisanu i potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis,diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu,
  • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana od dana izdavanja dokumenta do dana dostave,
  • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski
  •  zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana izdavanja dokumenta do dana dostave.

Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti da predaju na uvid izvornike.
Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.
 
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokument o priznatom statusu iz kojeg je navedeno pravo vidljivo.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15., 70/19, 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kojoj su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Najmanje pet dana prije provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici eios@eios.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere. Intervju se provodi s četvero kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog vrednovanja.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
 
Potpune prijave šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte natjecaji@eios.hr
Dokumenti zaprimljeni putem zemaljske pošte ili druge adrese elektroničke pošte neće se razmatrati.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 3 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.